بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

APPROVED ESTABLISHMENTS- INDIA- HUMAN CONSUMPTION

ممنوعیت ورود و ترخیص دام و فرآوره های خام دامی و خوراک و نهاده ها از مرز سرو

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: فرایند صدور گواهی بهداشتی حمل دام زنده ( ١/٦/١٤٠١ )
فرایند صدور گواهی بهداشتی حمل دام زنده
بسمه تعالی به پیوست فرآیند صدور گواهی بهداشتی حمل دام زنده منضم به فلوچارت مربوطه ...

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: ممنوعیت تغییر مقصد جوجه یک روزه ( ٢٧/٧/١٣٩٩ )
قابل توجه کلیه مراکز پرورش طیور
بدینوسیله به اطلاع کلیه مرغداران و مراکز جوجه کشی می رساند از تاریخ 99/07/30 تغییر مقصد انواع جوجه یک روزه ممنوع می باشد ودر صورت

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: اطلاعیه اطلاعیه اطلاعیه ( ٤/٤/١٣٩٦ )
ارتباط صدور گواهی بهداشتی طیور و بارنامه
بدینوسیله به اطلاع مسئولین قرنطینه و رانندگان حمل طیور و تولید کنندگان جوجه یکروزه و طیور زنده میرساند از تاریخ دهم تیرماه 1395 اتصال سامانه قرنطینه و صدوربارنامه تکمیل میشود .

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: قابل توجه زنبورداران ( ٣٠/٢/١٣٩٦ )
دستورالعمل صدور گواهی سلامت زنبورستان
قابل توجه مسوولین قرنطینه ، دفتر طیور و زنبور عسل و زنبورداران به پیوست دستورالعمل نحوه صدور گواهی سلامت محموله ارسال میشود...

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: الزام بارنامه ( مهم مهم مهم ) ( ٢٤/١٢/١٣٩٥ )
جوجه و مرغ زنده جهت کشتار
به اطلاع کلیه مرغداران و مسئولین قرنطینه میرساند صدور گواهی بهداشتی حمل طیور زنده ( جوجه یکروزه، مرغ کشتاری ) بین استانی از تاریخ 96/02/15 منوط به دریافت معرفینامه و بارنامه می باشد

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: الزام کد پستی ( ١٨/٨/١٣٩٥ )
درج کد پستی جهت مجوز جوجه ریزی
به اطلاع کلیه مسئولین فرنطینه و مرغداران میرساند جهت دریافت مجوز جوجه ریزی ارایه کد پستی مطابق بخشنامه پیوست الزامی است ....

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: کدپستی ( ١٥/٨/١٣٩٥ )
اعلام کد پستی اداره های دامپزشکی شهرستان
بدینوسیله به اطلاع شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا میرساند جهت صدور معرفی نامه کدپستی مبدا مورد نیاز است که بپیوست کد پستی ارسال می گردد

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: رفع ممنوعيت ( ٢٣/٤/١٣٩٣ )
رفع ممنوعيت جابجايي شتر در سه استان
بدين وسيله به اطلاع ميرساند مطابق بخشنامه پيوست ممنوعيت جابجايي شتر در سه استان سيستان و بلوچستان ، خراسان جنوبي ، جيرفت و كهنوج لغو گرديد

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: صدور گواهي بهداشتي ( ٢٦/٩/١٣٩١ )
گواهي بهداشتي جهت دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
بر اساس ماده 3 قانون سازمان دامپزشكي مصوب سال 1350 نقل و انتقال كليه محموله هاي دام زنده ، فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام ميبايست با موافقت سازمان داپزشكي باشد متن قانون بشرح .....

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: تغيير نام كاربري و رمز ورود ( ١٤/٨/١٣٩١ )
قابل توجه مسئولين فني كشتارگاهها و قرنطينه استانها
بدينوسيله به اطلاع مسئو.لين فني كشتارگاهها و روساي قرنطينه استانها ميرساندبا توجه به اينكه از تاريخ 91/08/10 درج كد ايپدميولوژيك كشتارگاه در زمان صدور گواهي بهداشتي حمل الزامي گرديده لذا .....

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: اعلام كد موقت خودرو ( ١٧/٥/١٣٩٠ )
الزام خودروها به دريافت كد رهگيري
بدينوسيله به اطلاع كليه دفاتر قرنطينه استانها ميرساند كليه صاحبان خودروهاي حمل دام زنده و فرآورده هاي خام دامي موظفند.....

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دريافت كد الكترونيك جهت خودرو ( ١٦/١/١٣٩٠ )
نحوه دريافت كد الكترونيك جهت خودروهاي حامل دام زنده و فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام
بدينوسيله به اطلاع ميرساند بر اساس بخشنامه سازمان دامپزشكي كليه  مالكين خودروهاي حامل دام زنده و فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام موظف هستند به سايت شبكه يكپارچه قرنطينه مراجعه و جهت دريافت كد الكترونيكي بشرح ذيل اقدام نمايند .......

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: حمل ونقل دام زنده ( ٢٣/٣/١٣٨٩ )
دستورالعمل تكميلي حمل و نقل دام زنده
با توجه به صورتجلسه ابلاغي دفتر معاون اول رييس جمهوري محترم بدينوسيله دستورالعمل تكميلي حمل و نقل دام زنده  بشرح پيوست اعلام ميگردد :

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: حمل و نقل دام زنده ( ١٦/٣/١٣٨٩ )
شرايط حمل دام زنده بين استاني
صدور گواهي حمل و نقل دام زنده  با رعايت شرايط اعلامي در بخشنامه پيوستي به مقصد كشتارگاه در شبكه يك پارچه قرنطينه از تاريخ 17/03/89 امكانپذير ميباشد:

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال گاو ، گوساله وگاوميش
شرايط نقل وانتقال گاو ، گوساله وگاوميش در داخل كشور جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد :


دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال گوسفند وبز
شرايط نقل وانتقال گوسفند وبز در داخل كشور جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد :


دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال تك سمي ها
شرايط نقل وانتقال تك سمي ها جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد :
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال شتر
شرايط نقل وانتقال شتر جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد :

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال پرندگان زنده
شرايط نقل وانتقال پرندگان زنده جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد : 

 


دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال وكوچ كندوهاي زنبور عسل
شرايط نقل وانتقال وكوچ كندوهاي زنبور عسل جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد :

صفحه بعدي آخرين صفحه
 رديفهاي 1 تا 20 از کل 23 رديف