بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
صدور مجوز بهداشتی واردات VHIP توسط استانهای تهران و هرمزگان

ادامه تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات VHIP توسط استانهای تهران و هرمزگان

ضرورت تعیین تکلیف محموله ها - گواهی های بهداشتی حمل در سامانه قرنطینه

تشدید نظارت های لازم در خصوص گواهی های بهداشتی حمل صادره و تعیین تکلیف گواهی ها

فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان زنده و محصولات شیلاتی مصرف انسانی به اتحادیه اروپا

شرایط واردات گوشت تازه بصورت حمل هوایی

Manufacturers authorized to export

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: فرایند صدور گواهی بهداشتی حمل دام زنده ( ١/٦/١٤٠١ )
فرایند صدور گواهی بهداشتی حمل دام زنده
بسمه تعالی به پیوست فرآیند صدور گواهی بهداشتی حمل دام زنده منضم به فلوچارت مربوطه ...

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: ممنوعیت تغییر مقصد جوجه یک روزه ( ٢٧/٧/١٣٩٩ )
قابل توجه کلیه مراکز پرورش طیور
بدینوسیله به اطلاع کلیه مرغداران و مراکز جوجه کشی می رساند از تاریخ 99/07/30 تغییر مقصد انواع جوجه یک روزه ممنوع می باشد ودر صورت

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: اطلاعیه اطلاعیه اطلاعیه ( ٤/٤/١٣٩٦ )
ارتباط صدور گواهی بهداشتی طیور و بارنامه
بدینوسیله به اطلاع مسئولین قرنطینه و رانندگان حمل طیور و تولید کنندگان جوجه یکروزه و طیور زنده میرساند از تاریخ دهم تیرماه 1395 اتصال سامانه قرنطینه و صدوربارنامه تکمیل میشود .

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: قابل توجه زنبورداران ( ٣٠/٢/١٣٩٦ )
دستورالعمل صدور گواهی سلامت زنبورستان
قابل توجه مسوولین قرنطینه ، دفتر طیور و زنبور عسل و زنبورداران به پیوست دستورالعمل نحوه صدور گواهی سلامت محموله ارسال میشود...

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: الزام بارنامه ( مهم مهم مهم ) ( ٢٤/١٢/١٣٩٥ )
جوجه و مرغ زنده جهت کشتار
به اطلاع کلیه مرغداران و مسئولین قرنطینه میرساند صدور گواهی بهداشتی حمل طیور زنده ( جوجه یکروزه، مرغ کشتاری ) بین استانی از تاریخ 96/02/15 منوط به دریافت معرفینامه و بارنامه می باشد

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: الزام کد پستی ( ١٨/٨/١٣٩٥ )
درج کد پستی جهت مجوز جوجه ریزی
به اطلاع کلیه مسئولین فرنطینه و مرغداران میرساند جهت دریافت مجوز جوجه ریزی ارایه کد پستی مطابق بخشنامه پیوست الزامی است ....

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: کدپستی ( ١٥/٨/١٣٩٥ )
اعلام کد پستی اداره های دامپزشکی شهرستان
بدینوسیله به اطلاع شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا میرساند جهت صدور معرفی نامه کدپستی مبدا مورد نیاز است که بپیوست کد پستی ارسال می گردد

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: رفع ممنوعيت ( ٢٣/٤/١٣٩٣ )
رفع ممنوعيت جابجايي شتر در سه استان
بدين وسيله به اطلاع ميرساند مطابق بخشنامه پيوست ممنوعيت جابجايي شتر در سه استان سيستان و بلوچستان ، خراسان جنوبي ، جيرفت و كهنوج لغو گرديد

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: صدور گواهي بهداشتي ( ٢٦/٩/١٣٩١ )
گواهي بهداشتي جهت دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
بر اساس ماده 3 قانون سازمان دامپزشكي مصوب سال 1350 نقل و انتقال كليه محموله هاي دام زنده ، فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام ميبايست با موافقت سازمان داپزشكي باشد متن قانون بشرح .....

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: تغيير نام كاربري و رمز ورود ( ١٤/٨/١٣٩١ )
قابل توجه مسئولين فني كشتارگاهها و قرنطينه استانها
بدينوسيله به اطلاع مسئو.لين فني كشتارگاهها و روساي قرنطينه استانها ميرساندبا توجه به اينكه از تاريخ 91/08/10 درج كد ايپدميولوژيك كشتارگاه در زمان صدور گواهي بهداشتي حمل الزامي گرديده لذا .....

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: اعلام كد موقت خودرو ( ١٧/٥/١٣٩٠ )
الزام خودروها به دريافت كد رهگيري
بدينوسيله به اطلاع كليه دفاتر قرنطينه استانها ميرساند كليه صاحبان خودروهاي حمل دام زنده و فرآورده هاي خام دامي موظفند.....

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دريافت كد الكترونيك جهت خودرو ( ١٦/١/١٣٩٠ )
نحوه دريافت كد الكترونيك جهت خودروهاي حامل دام زنده و فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام
بدينوسيله به اطلاع ميرساند بر اساس بخشنامه سازمان دامپزشكي كليه  مالكين خودروهاي حامل دام زنده و فرآورده هاي خام دامي و خوراك دام موظف هستند به سايت شبكه يكپارچه قرنطينه مراجعه و جهت دريافت كد الكترونيكي بشرح ذيل اقدام نمايند .......

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: حمل ونقل دام زنده ( ٢٣/٣/١٣٨٩ )
دستورالعمل تكميلي حمل و نقل دام زنده
با توجه به صورتجلسه ابلاغي دفتر معاون اول رييس جمهوري محترم بدينوسيله دستورالعمل تكميلي حمل و نقل دام زنده  بشرح پيوست اعلام ميگردد :

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: حمل و نقل دام زنده ( ١٦/٣/١٣٨٩ )
شرايط حمل دام زنده بين استاني
صدور گواهي حمل و نقل دام زنده  با رعايت شرايط اعلامي در بخشنامه پيوستي به مقصد كشتارگاه در شبكه يك پارچه قرنطينه از تاريخ 17/03/89 امكانپذير ميباشد:

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال گاو ، گوساله وگاوميش
شرايط نقل وانتقال گاو ، گوساله وگاوميش در داخل كشور جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد :


دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال گوسفند وبز
شرايط نقل وانتقال گوسفند وبز در داخل كشور جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد :


دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال تك سمي ها
شرايط نقل وانتقال تك سمي ها جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد :
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال شتر
شرايط نقل وانتقال شتر جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد :

دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال پرندگان زنده
شرايط نقل وانتقال پرندگان زنده جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد : 

 


دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده: دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده ( ٥/٥/١٣٨٨ )
شرايط نقل وانتقال وكوچ كندوهاي زنبور عسل
شرايط نقل وانتقال وكوچ كندوهاي زنبور عسل جهت صدور گواهي هاي بهداشتي حمل مستلزم رعايت شرايط ذيل ميباشد :

صفحه بعدي آخرين صفحه
 رديفهاي 1 تا 20 از کل 23 رديف