بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

نمونه گواهی بهداشتی صادرات پوست ماهی خاویاری...

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه

Import Health Requirement: Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT into I.R.IRAN ( ٢٥/١٢/١٣٩٩ )
Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT into I.R.IRAN
Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT into I.R.IRAN

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٢/١٢/١٣٩٩ )
IHR-Frozen_Bovine_Meat
Health Requirements for importing FROZEN BONELESS Beef  Meat For Export to Iran (last update-NEW_003- 2021.01.01 )

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٢٥/١١/١٣٩٩ )
IHR-Fresh, Vacuumed and Modified Fish
IR009-2021.02.01-Health Requirements for importing
Fresh, Vacuumed and Modified Fish to I.R.of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١١/١١/١٣٩٩ )
IHR-Frozen Fish
IR008-2021.02.01-Health Requirements for importing Frozen Fish to I.R. of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٨/١١/١٣٩٩ )
IHR-Aquatic animals Complete Feed
IR010-2021.02.01-Health Requirements for importing Aquatic animals Complete Feed to I.R.of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٨/١١/١٣٩٩ )
IHR-Live Fish and gametes
IR-007-2021.02.01-Health Requirements for importing Live Fish and gametes to I.R. of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٥/١٠/١٣٩٩ )
IHR-Vaccum_Ovine_Meat

IHR-Vaccum_Ovine_Meat_NEW_006-2021.01.01


Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٥/١٠/١٣٩٩ )
IHR-Vaccum_Bovine_Meat

IHR-Vaccum_Bovine_Meat_NEW_005-2021.01.01


Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٥/١٠/١٣٩٩ )
IHR-Frozen_Ovine_Meat

IHR-Frozen_Ovine_Meat_NEW_004- 2021.01.01


Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٥/١٠/١٣٩٩ )
IHR-Fresh_Chilled_Ovine_Meat

IHR-Fresh_Chilled_Ovine_Meat_NEW_002 - 2021.01.01


Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ١٥/١٠/١٣٩٩ )
IHR-_Fresh_Chilled_Beef_Meat

IHR-_Fresh_Chilled_Beef_Meat-_NEW_001-  2021.01.01


Import Health Requirement: HONEY BEE QUEENS IMPORT REQUIREMENTS ( ٨/٩/١٣٩٩ )
HONEY BEE QUEENS IMPORT REQUIREMENTS
HONEY BEE QUEENS IMPORT REQUIREMENTS

Import Health Requirement: Eurasian Economic Commission ( ٢٥/١/١٣٩٩ )
Eurasian Economic Commission
Eurasian Economic Commission

Import Health Requirement: Executive instruction for live animal keeping, movement and trade ( ١٠/١٢/١٣٩٨ )
Executive instruction for live animal keeping, movement and trade
Executive instruction for live animal keeping, movement and trade

Import Health Requirement: Import of Frozen Ovine Edible Offal ( ٢٠/٣/١٣٩٨ )
Import of Frozen Ovine Edible Offal

Import of Frozen Ovine Edible Offal From countries that Ovine Meat  Imported into Iran


Import Health Requirement: Health Certificate for IMPORT ( ٢٤/١١/١٣٩٦ )
IMPORT Table Egg into I.R.IRAN

IR-2018-W001-Health Requirements For IMPORT Table Egg into I.R.IRAN –Updated-13/02/2018


Import Health Requirement: Eligible Establishments ( ١٢/٢/١٣٩٥ )
Export poultry meat from Russia into I.R.Iran
Eligible Establishments by country to export poultry meat from Russia into I.R.Iran


Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Import of turkeys hatching eggs
IR2009-2/04. Health Requirements for Import of turkeys hatching eggs into I.R.Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Quail hatching eggs
IR2009-2/04. Health Requirements for Import of Quail hatching eggs into I.R.Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
hatching chicken eggs
IR2009-2/04. Health Requirements for Import of hatching chicken eggs into I.R.Iran

صفحه بعدي آخرين صفحه
 Records 1 to 20 of 42