بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
صدور مجوز بهداشتی واردات VHIP توسط استانهای تهران و هرمزگان

ادامه تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات VHIP توسط استانهای تهران و هرمزگان

ضرورت تعیین تکلیف محموله ها - گواهی های بهداشتی حمل در سامانه قرنطینه

تشدید نظارت های لازم در خصوص گواهی های بهداشتی حمل صادره و تعیین تکلیف گواهی ها

فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان زنده و محصولات شیلاتی مصرف انسانی به اتحادیه اروپا

شرایط واردات گوشت تازه بصورت حمل هوایی

Manufacturers authorized to export

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ١٥/٧/١٤٠٢ )
importing SPF Whiteleg shrimp

IR2023-new15-Health Requirements for importing SPF (Specific Pathogen Free) Whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) broodstock to I.R. of Iran


Import Health Requirement: fresh Chilled carcass of Bovine ( ٣/٧/١٤٠٢ )
fresh Chilled carcass of Bovine
Health Requirements For Import Fresh Chilled Carcas of Bovine

Import Health Requirement: Fresh Frozen Boneless Buffalo Meat ( ٢٠/٦/١٤٠٢ )
For Household Consumption
Import Health Requirements (IHR) for Fresh Frozen Boneless Bovine (Buffalo) Meat For Household Consumption (last update 20-01-2024 )

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٥/٦/١٤٠٢ )
Hygienic requirements of freshly sheep ( cuts)

IR2023-new12. Hygienic requirements of freshly sheep for export to Iran( cuts)


Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٤/٤/١٤٠٢ )
Health_Requirements_for_importing_Artemia
IR2023-new012: Health Requirements for importing artemia cyst and its products (Frozen A.,  Powder A., Flake A., Ensile A., etc.) to I.R. of Iran (last update 17/01/2023)
 

Import Health Requirement: Model Health Certificate : ( ٨/٣/١٤٠٢ )
IHR- Import Live Sheep - NEW 008

IR2018-1/05.Health Requirements for Import Sheep intended for Promptly Slaughter into Iran (last update 01.01.2023)


Import Health Requirement: Model Health Certificate : ( ٨/٣/١٤٠٢ )
IHR-Import Live Cattle - NEW007

IR2017-3/08.Health Requirements for Import cattle intended for Promptly Slaughter into Iran (last update 01.01.2023)


Import Health Requirement: Model Health Certificate : ( ٨/٣/١٤٠٢ )
IHR-HORSE - NEW 009

IR2021-10/16. Health Requirement For Import Registered Horse and Horse For Breeding and Production into I.R.IRAN


Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٢٧/١٠/١٤٠١ )
Health_Requirements_for_importing_fresh poultry meat
Health_Requirements_for_importing_fresh poultry meat last update 2023/26/03

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٢٧/١٠/١٤٠١ )
Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

IR2022-new011: Health Requirements for importing Fishmeal to I.R. of Iran

(last update 07/12/2022)
 


Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ١٨/٧/١٤٠١ )
IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

 IR2022-new010: Health Requirements for IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN  (Last Update 9/04/2022


Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٩/٨/١٤٠٠ )
Import of Untreated Wool into Iran

IR2021-new009 . Health Requirements for Import of Untreated  Wool into Iran  (Last Update 11/09/2021)


Import Health Requirement: Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT (WHOLE & CUTS ) into I.R.IRAN ( ٢٥/١٢/١٣٩٩ )
IHR number: 2009-3/11-update 2022
Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT (WHOLE & CUTS ) into I.R.IRAN (2009-3/11-update 2022)

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٢/١٢/١٣٩٩ )
IHR-Frozen_Bovine_Meat
Health Requirements for importing FROZEN BONELESS Beef  Meat For Export to Iran (last update-NEW 2023.12.12 )

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٢٥/١١/١٣٩٩ )
IHR-Fresh, Vacuumed and Modified Fish
IR009-2021.02.01-Health Requirements for importing
Fresh, Vacuumed and Modified Fish to I.R.of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١١/١١/١٣٩٩ )
IHR-Frozen Fish
IR008-2021.02.01-Health Requirements for importing Frozen Fish to I.R. of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٨/١١/١٣٩٩ )
IHR-Aquatic animals Complete Feed
IR010-2021.02.01-Health Requirements for importing Aquatic animals Complete Feed to I.R.of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٨/١١/١٣٩٩ )
IHR-Live Fish and gametes
IR-007-2021.02.01-Health Requirements for importing Live Fish and gametes to I.R. of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٥/١٠/١٣٩٩ )
IHR-Vaccum_Ovine_Meat

IHR-Vaccum_Ovine_Meat_NEW_006-2021.01.01


Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٥/١٠/١٣٩٩ )
IHR-Vaccum_Bovine_Meat

IHR-Vaccum_Bovine_Meat_NEW_005-2021.01.01


صفحه بعدي آخرين صفحه
 Records 1 to 20 of 38