بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

APPROVED ESTABLISHMENTS- INDIA- HUMAN CONSUMPTION

ممنوعیت ورود و ترخیص دام و فرآوره های خام دامی و خوراک و نهاده ها از مرز سرو

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ١٥/٧/١٤٠٢ )
importing SPF Whiteleg shrimp

IR2023-new15-Health Requirements for importing SPF (Specific Pathogen Free) Whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) broodstock to I.R. of Iran


Import Health Requirement: fresh Chilled carcass of Bovine ( ٣/٧/١٤٠٢ )
fresh Chilled carcass of Bovine
Health Requirements For Import Fresh Chilled Carcas of Bovine

Import Health Requirement: Fresh Frozen Boneless Buffalo Meat ( ٢٠/٦/١٤٠٢ )
For Household Consumption
Import Health Requirements (IHR) for Fresh Frozen Boneless Bovine (Buffalo) Meat For Household Consumption (last update 20-01-2024 )

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٥/٦/١٤٠٢ )
Hygienic requirements of freshly sheep ( cuts)

IR2023-new12. Hygienic requirements of freshly sheep for export to Iran( cuts)


Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٤/٤/١٤٠٢ )
Health_Requirements_for_importing_Artemia
IR2023-new012: Health Requirements for importing artemia cyst and its products (Frozen A.,  Powder A., Flake A., Ensile A., etc.) to I.R. of Iran (last update 17/01/2023)
 

Import Health Requirement: Model Health Certificate : ( ٨/٣/١٤٠٢ )
IHR- Import Live Sheep - NEW 008

IR2018-1/05.Health Requirements for Import Sheep intended for Promptly Slaughter into Iran (last update 01.01.2023)


Import Health Requirement: Model Health Certificate : ( ٨/٣/١٤٠٢ )
IHR-Import Live Cattle - NEW007

IR2017-3/08.Health Requirements for Import cattle intended for Promptly Slaughter into Iran (last update 01.01.2023)


Import Health Requirement: Model Health Certificate : ( ٨/٣/١٤٠٢ )
IHR-HORSE - NEW 009

IR2021-10/16. Health Requirement For Import Registered Horse and Horse For Breeding and Production into I.R.IRAN


Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٢٧/١٠/١٤٠١ )
Health_Requirements_for_importing_fresh poultry meat
Health_Requirements_for_importing_fresh poultry meat last update 2023/26/03

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٢٧/١٠/١٤٠١ )
Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

IR2022-new011: Health Requirements for importing Fishmeal to I.R. of Iran

(last update 07/12/2022)
 


Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ١٨/٧/١٤٠١ )
IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

 IR2022-new010: Health Requirements for IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN  (Last Update 9/04/2022


Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٩/٨/١٤٠٠ )
Import of Untreated Wool into Iran

IR2021-new009 . Health Requirements for Import of Untreated  Wool into Iran  (Last Update 11/09/2021)


Import Health Requirement: Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT (WHOLE & CUTS ) into I.R.IRAN ( ٢٥/١٢/١٣٩٩ )
IHR number: 2009-3/11-update 2022
Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT (WHOLE & CUTS ) into I.R.IRAN (2009-3/11-update 2022)

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٢/١٢/١٣٩٩ )
IHR-Frozen_Bovine_Meat
Health Requirements for importing FROZEN BONELESS Beef  Meat For Export to Iran (last update-NEW_003- 2021.01.01 )

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٢٥/١١/١٣٩٩ )
IHR-Fresh, Vacuumed and Modified Fish
IR009-2021.02.01-Health Requirements for importing
Fresh, Vacuumed and Modified Fish to I.R.of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١١/١١/١٣٩٩ )
IHR-Frozen Fish
IR008-2021.02.01-Health Requirements for importing Frozen Fish to I.R. of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٨/١١/١٣٩٩ )
IHR-Aquatic animals Complete Feed
IR010-2021.02.01-Health Requirements for importing Aquatic animals Complete Feed to I.R.of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ٨/١١/١٣٩٩ )
IHR-Live Fish and gametes
IR-007-2021.02.01-Health Requirements for importing Live Fish and gametes to I.R. of Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٥/١٠/١٣٩٩ )
IHR-Vaccum_Ovine_Meat

IHR-Vaccum_Ovine_Meat_NEW_006-2021.01.01


Import Health Requirement: Health Requirements for Import to Iran ( ١٥/١٠/١٣٩٩ )
IHR-Vaccum_Bovine_Meat

IHR-Vaccum_Bovine_Meat_NEW_005-2021.01.01


صفحه بعدي آخرين صفحه
 Records 1 to 20 of 38