بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Health_Requirements_for_importing_Artemia

Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

دستورالعمل میزان و نوع بار همراه مسافر

Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

Model certificate for export of fishery products to China

تلفن دفاتر قرنطینه استانها

بخشنامه: اتصال GIS طيور با شبكه يك پارچه ( ٧/٣/١٣٩١ )
نحوه ارايه كد هاي جديدي به بخش خصوصي
آخرين تغييرات در صدور گواهي بهداشتي و نحوه تعيين سطح دسترسي مراكز جوجه كشي

بخشنامه: اتصال GIS طيور با شبكه يك پارچه ( ٧/٣/١٣٩١ )
اعلام كدهاي جديد جهت كاربران بخش خصوصي
الزام مسئولين بهداشتي كليه مراكز جوجه كشي ، مرغ مادر و مرعداريها به درج كد رهگيري هنگام صدور گواهي حمل  جهت جوجه يك روزه ، پولت و تخم مرغ نطفه دار


بخشنامه: بخشنامه صدور مجوز حمل ونقل شتر ( ٢/٤/١٣٨٩ )
بخشنامه صدور مجوز حمل ونقل شتر از استان سيستان وبلوچستان به ساير استان ها
بخشنامه صدور مجوز حمل ونقل شتر از استان سيستان وبلوچستان به ساير استان هاي كشور

بخشنامه: دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل فرآورده هاي خام دامي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي (بخش خصوصي) ( ٢٤/٣/١٣٨٩ )
دستورالعمل صدور گواهي بهداشتي حمل فرآورده هاي خام دامي

دستورالعمل صدور گواهي بهداشتي حمل فرآورده هاي خام دامي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي


بخشنامه: دستور العمل هاي صادره از طريق سايت يكپارچه قرنطينه ( ١٦/١٢/١٣٨٨ )
دستور العمل هاي صادره از طريق سايت يكپارچه قرنطينه
نامه شماره 74693/70 مورخ 15/12/1388 مدير كل قرنطينه وامور بين الملل در مورد دستور العمل هاي صادره از طريق سايت يكپارچه قرنطينه

بخشنامه: طرح قرنطينه هاي منطقه اي ( ١٩/٥/١٣٨٨ )
طرح قرنطينه هاي منطقه اي
در راستاي ساماندهي وضعيت قرنطينه هاي بين استاني موجود در راه هاي مواصلاتي كشور اين دفتر با دعوت  از مسئولين قرنطينه استان هاي مرزي .....

 رديفهاي 1 تا 6 از کل 6 رديف