بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
صدور مجوز بهداشتی واردات VHIP توسط استانهای تهران و هرمزگان

ادامه تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات VHIP توسط استانهای تهران و هرمزگان

ضرورت تعیین تکلیف محموله ها - گواهی های بهداشتی حمل در سامانه قرنطینه

تشدید نظارت های لازم در خصوص گواهی های بهداشتی حمل صادره و تعیین تکلیف گواهی ها

فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان زنده و محصولات شیلاتی مصرف انسانی به اتحادیه اروپا

شرایط واردات گوشت تازه بصورت حمل هوایی

Manufacturers authorized to export

Model Health Certificate: Model Health Certificate - Fishery products ( ١٩/٦/١٤٠١ )
Model certificate for export of fishery products to China

 Model official certificate for the placing on the market of fishery products from Iran to china


Model Health Certificate: UK- Model Health Certificate - Fishery products ( ٥/٥/١٤٠١ )
Model certificate for export of fishery products to UK

 Model official certificate for the placing on the market of fishery products from non-EU countries to UK 2023


Model Health Certificate: Model Health Certificate ( ٥/١١/١٤٠٠ )
EU - Fishery products-2023
EU - Model Health Certificate - Fishery products

Model Health Certificate: European Commission Countries ( ١٣/١٠/١٤٠٠ )
Health certificate to export breeding sheep and goats to The Islamic Republic of Iran

Health certificate to export breeding sheep and goats to

The Islamic Republic of Iran


Model Health Certificate: Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union ( ٥/٨/١٤٠٠ )
Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union


Model Health Certificate: OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS ( ٥/٨/١٤٠٠ )
OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

 

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE
MARKET OF FISHERY PRODUCTS - ITALIAN/ENGLISH


Model Health Certificate: Bovine/Ovine meat Model Export Certificate ( ٢٥/٦/١٤٠٠ )
Bovine/Ovine meat Model Export Certificate
Bovine/Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

Model Health Certificate: Export All products for human consumption ( ٢٢/٩/١٣٩٩ )
Export All products for human consumption

 Veterinary Health Certificate for the Export All products for human consumption from I.R. of Iran to the European Union


Model Health Certificate: Health Certificate for the Export of the Fishery products ( ٢٢/٩/١٣٩٩ )
Health Certificate for the Export of the Fishery products
Health Certificate for the Export of the Fishery products

Model Health Certificate: Veterinary Certificate for hides, horn and hoof, intestines... ( ٥/٩/١٣٩٩ )
Veterinary Certificate for hides, horn and hoof, intestines...

...Veterinary Certificate for hides, horn and hoof, intestines


Model Health Certificate: Veterinary certificate for sheep offal ( ٥/٩/١٣٩٩ )
Veterinary certificate for sheep offal

Veterinary certificate for sheep offal


Model Health Certificate: Exported to the customs territory of the Eurasian Economic Union ( ٢٧/٨/١٣٩٩ )
Exported to the customs territory of the Eurasian Economic Union

Exported to the customs territory of the

Eurasian Economic Union


Model Health Certificate: Veterinary Health Certificate For Ovine Transit ( ٣/٨/١٣٩٩ )
Veterinary Health Certificate For Ovine Transit

Veterinary Health Certificate For Ovine Transit From  Armenia Through IR IRAN 


Model Health Certificate: Import of Frozen Ovine Edible Offal ( ٢٠/٣/١٣٩٨ )
Import of Frozen Ovine Edible Offal

Import of Frozen Ovine Edible Offal From countries that Ovine Meat  Imported into Iran


Model Health Certificate: Bovine meat for export to Iran – Export Certificate ( ١٧/٥/١٣٩٧ )
Bovine meat for export to Iran – Export Certificate
Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Model Health Certificate: Ovine meat for export to Iran – Export Certificate ( ١٧/٥/١٣٩٧ )
Ovine meat for export to Iran – Export Certificate
Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

 Records 1 to 16 of 16