بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز بهداشتی واردات گوشت مرغ منجمد

Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat

Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat

Turkey List For Poultry Meat

قابل توجه رانندگان خودرو

Mongolia,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan

عدم نیاز به ارایه تعهد نامه محضری برای شرکت ها

Model Health Certificate: Export All products for human consumption ( ٢٢/٩/١٣٩٩ )
Export All products for human consumption

 Veterinary Health Certificate for the Export All products for human consumption from I.R. of Iran to the European Union


Model Health Certificate: Health Certificate for the Export of the Fishery products ( ٢٢/٩/١٣٩٩ )
Health Certificate for the Export of the Fishery products
Health Certificate for the Export of the Fishery products

Model Health Certificate: Veterinary Certificate for hides, horn and hoof, intestines... ( ٥/٩/١٣٩٩ )
Veterinary Certificate for hides, horn and hoof, intestines...

...Veterinary Certificate for hides, horn and hoof, intestines


Model Health Certificate: Veterinary certificate for sheep offal ( ٥/٩/١٣٩٩ )
Veterinary certificate for sheep offal

Veterinary certificate for sheep offal


Model Health Certificate: Exported to the customs territory of the Eurasian Economic Union ( ٢٧/٨/١٣٩٩ )
Exported to the customs territory of the Eurasian Economic Union

Exported to the customs territory of the

Eurasian Economic Union


Model Health Certificate: Veterinary Health Certificate For Ovine Transit ( ٣/٨/١٣٩٩ )
Veterinary Health Certificate For Ovine Transit

Veterinary Health Certificate For Ovine Transit From  Armenia Through IR IRAN 


Model Health Certificate: Import of Frozen Ovine Edible Offal ( ٢٠/٣/١٣٩٨ )
Import of Frozen Ovine Edible Offal

Import of Frozen Ovine Edible Offal From countries that Ovine Meat  Imported into Iran


Model Health Certificate: Bovine meat for export to Iran – Export Certificate ( ١٧/٥/١٣٩٧ )
Bovine meat for export to Iran – Export Certificate
Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Model Health Certificate: Ovine meat for export to Iran – Export Certificate ( ١٧/٥/١٣٩٧ )
Ovine meat for export to Iran – Export Certificate
Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

 Records 1 to 9 of 9