بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Health_Requirements_for_importing_Artemia

Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

دستورالعمل میزان و نوع بار همراه مسافر

Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

Model certificate for export of fishery products to China

تلفن دفاتر قرنطینه استانها

Export Health Requirement: الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان ( ٢٣/١١/١٤٠٠ )
الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان
به نام خدا  الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

Export Health Requirement: الزامات بهداشتی صادرات گوشت طیور به جمهوری ارمنستان ( ١٢/١١/١٤٠٠ )
الزامات بهداشتی صادرات گوشت طیور به جمهوری ارمنستان
به نام خدا الزامات بهداشتی صادرات گوشت طیور به جمهوری ارمنستان

Export Health Requirement: الزامات صادرات دام زنده به کشورقطر ( ٢٢/١٠/١٤٠٠ )
الزامات صادرات دام زنده به کشورقطر
به نام خدا الزامات صادرات دام زنده به کشورقطر

Export Health Requirement: الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه ( ٢٠/١٠/١٤٠٠ )
الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه
 به نام خدا الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه

Export Health Requirement: export from I.R.IRAN to the Ukraine of fishery products, intended for human consumption ( ١٣/١٠/١٤٠٠ )
Veterinary Health Certificate for export from I.R.IRAN to the Ukraine of fishery products, intended for human consumption
Veterinary Health Certificate for export from I.R.IRAN to the Ukraine of fishery products, intended for human consumption

Export Health Requirement: فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین ( ٧/٩/١٤٠٠ )
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین
 با سلام و احترام فرمت  جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

Export Health Requirement: صادرات دنبه به عراق ( ٢/٩/١٤٠٠ )
صادرات دنبه به عراق
با سلام و احترام الزامات صادرات دنبه به عراق

Export Health Requirement: الزامات صادرات اسب ( ٢٩/٨/١٤٠٠ )
الزامات صادرات اسب
با سلام و احترام الزامات صادرات اسب به کشور ترکیه

Export Health Requirement: الزامات صادرات ابزیان به چین ( ٥/٨/١٤٠٠ )
الزامات صادرات ابزیان به چین
به نام خدا الزامات صادرات ابزیان به چین

Export Health Requirement: نمونه گواهی بهداشتی صادرات پوست ماهی خاویاری... ( ٤/٨/١٤٠٠ )
نمونه گواهی بهداشتی صادرات پوست ماهی خاویاری...
نمونه گواهی بهداشتی صادرات پوست ماهی خاویاری...

Export Health Requirement: الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان ( ٢٢/٧/١٤٠٠ )
الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان
الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

Export Health Requirement: الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه ( ٢١/٧/١٤٠٠ )
الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه
الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه

Export Health Requirement: نمونه گواهی بهداشتی صادرات فراورده های شیلاتی به کره جنوبی ( ١٩/٧/١٤٠٠ )
نمونه گواهی بهداشتی صادرات فراورده های شیلاتی به کره جنوبی
با سلام و احترام نمونه گواهی بهداشتی صادرات فراورده های شیلاتی به کره جنوبی

Export Health Requirement: الزامات صادرات لبنیات به کشور اذر بایجان ( ١٨/٧/١٤٠٠ )
الزامات صادرات لبنیات به کشور اذر بایجان
الزامات صادرات لبنیات به کشور اذر بایجان

Export Health Requirement: الزامات صادرات لبنیات به کشور اذر بایجان ( ١٨/٧/١٤٠٠ )
الزامات صادرات لبنیات به کشور اذر بایجان
الزامات صادرات لبنیات به کشور اذر بایجان

Export Health Requirement: الزامات بهداشتی صادرات دام سبک زنده به کشور عراق ( ١٣/٧/١٤٠٠ )
الزامات بهداشتی صادرات دام سبک زنده به کشور عراق
 به نام خدا الزامات  بهداشتی صادرات دام سبک زنده به کشور عراق

Export Health Requirement: الزامات بهداشتی صادرات شتر به کویت ( ١٢/٧/١٤٠٠ )
الزامات بهداشتی صادرات شتر به کویت
الزامات  بهداشتی صادرات شتر به کویت

 Records 1 to 17 of 17