بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

نمونه گواهی بهداشتی صادرات پوست ماهی خاویاری...

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات مرتبط به ازبکستان

الزامات صادرات محصولات لبنی به کشور سوریه

About us: گواهی بهداشتی و الزامات بهداشتی صادرات اسپرم گاو نر ( ١٧/١٢/١٣٩٩ )
گواهی بهداشتی و الزامات بهداشتی صادرات اسپرم گاو نر به اتحادیه اورو اسیا

به نام خدا 

 گواهی بهداشتی و الزامات بهداشتی صادرات اسپرم گاو نر به اتحادیه اورو اسیا


About us: گواهی بهداشتی و الزامات بهداشتی صادرات اسپرم گاو نر ( ١٧/١٢/١٣٩٩ )
گواهی بهداشتی و الزامات بهداشتی صادرات اسپرم گاو نر به اتحادیه اورو اسیا


About us: مقررات قرنطینه ای و بهداشتی مواد غذایی وارداتی به کشور ژاپن در سال مالی 2020(معتبر تا 31 مارچ 20 ( ١٥/١٢/١٣٩٩ )
مقررات قرنطینه ای و بهداشتی مواد غذایی وارداتی به کشور ژاپن در سال مالی 2020(معتبر تا 31 مارچ 2021

به نام خدا

 مقررات قرنطینه ای و بهداشتی مواد غذایی وارداتی به کشور ژاپن در سال مالی 2020(معتبر تا 31 مارچ 2021


About us: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Fresh chilled ovine carcass
IR2013-3/36 Import Health Requirements for Fresh chilled ovine carcass from Romania(Last update 2013)

About us: ( ٢٦/٥/١٣٨٨ )
About Iranian Quarantine & Inspection Service (IQIS)

The Iranian Quarantine and Inspection Service (IQIS) is part of the Iranian Veterinary Organization (IVO) which is being affiliated to Jihad- Agriculture Ministry.


 Records 1 to 5 of 5