بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز بهداشتی واردات گوشت مرغ منجمد

Brazilian Approved Establishments For Poultry Meat

Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat

Turkey List For Poultry Meat

قابل توجه رانندگان خودرو

Mongolia,Georgia,Armenia, Kyrgyzstan

عدم نیاز به ارایه تعهد نامه محضری برای شرکت ها

About us: گواهی بهداشتی و الزامات بهداشتی صادرات اسپرم گاو نر ( ١٧/١٢/١٣٩٩ )
گواهی بهداشتی و الزامات بهداشتی صادرات اسپرم گاو نر به اتحادیه اورو اسیا

به نام خدا 

 گواهی بهداشتی و الزامات بهداشتی صادرات اسپرم گاو نر به اتحادیه اورو اسیا


About us: گواهی بهداشتی و الزامات بهداشتی صادرات اسپرم گاو نر ( ١٧/١٢/١٣٩٩ )
گواهی بهداشتی و الزامات بهداشتی صادرات اسپرم گاو نر به اتحادیه اورو اسیا


About us: مقررات قرنطینه ای و بهداشتی مواد غذایی وارداتی به کشور ژاپن در سال مالی 2020(معتبر تا 31 مارچ 20 ( ١٥/١٢/١٣٩٩ )
مقررات قرنطینه ای و بهداشتی مواد غذایی وارداتی به کشور ژاپن در سال مالی 2020(معتبر تا 31 مارچ 2021

به نام خدا

 مقررات قرنطینه ای و بهداشتی مواد غذایی وارداتی به کشور ژاپن در سال مالی 2020(معتبر تا 31 مارچ 2021


About us: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Fresh chilled ovine carcass
IR2013-3/36 Import Health Requirements for Fresh chilled ovine carcass from Romania(Last update 2013)

About us: ( ٢٦/٥/١٣٨٨ )
About Iranian Quarantine & Inspection Service (IQIS)

The Iranian Quarantine and Inspection Service (IQIS) is part of the Iranian Veterinary Organization (IVO) which is being affiliated to Jihad- Agriculture Ministry.


 Records 1 to 5 of 5