بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی به ادارات کل دامپزشکی استانها

IHR FROZEN FISH

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال شتر
شرايط نقل وانتقال شتر
نقل وانتقال شتر ( نر ، ماده وبچه شتر ) مستلزم رعايت اصول زير مي باشد :
1 ـ 4 . شتر ها بايد داراي شناسنامه ويا برگ تشخيص هويت بوده وشماره ، مشخصات وسوابق بهداشتي آن ها در مجوز بهداشتي حمل ونقل درج گردد .
2 ـ 4 . شترها بايد در زمان حمل توسط دكتر دامپزشك مجاز معاينه شده وهيچ گونه علايمي از بروز بيماري واگيراز جمله (آبله شتري ، سورا ) وهم چنين آلودگي به انگل هاي خارجي (جرب وكنه و... )نداشته ومشخصات آنان با مشخصات مندرج در شناسنامه دامي تطبيق نمايد .
3 ـ 4 . حمل شتر از مناطق آلوده به بيماري شاربن منوط به مايه كوبي آن بر عليه بيماري شاربن ، براساس دستور العمل هاي صادره از طرف سازمان ، مي باشد .
4 - 4 . گواهي آزمايشگاه مجاز مبني برعدم آلودگي به بيماري سورا وبروسلوز بايستي ضميمه گواهي بهداشتي حمل ونقل باشد .