بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی به ادارات کل دامپزشکی استانها

IHR FROZEN FISH

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال تك سمي ها
شرايط نقل وانتقال تك سمي ها
1 – 3 . نقل وانتقال اسب ( ماديان ونريان )
نقل وانتقال اسب در مراكز اسبداري ( مراكزپرورش ، مراكز نگهداري ، باشگاه ها وايلخي ها)
مستلزم رعايت اصول زير مي باشد :
1 ـ1 – 3 . اسب بايد در زمان حمل داراي كدشناسائي، شناسنامه ويا برگ هويت از مراكز ذيصلاح مورد تأييد سازمان دامپزشكي باشد .
2 ـ 1 – 3. سلامتي اسب در زمان حمل بايد توسط دكتر دامپزشك مجاز مورد تائيد قرار گرفته و بايد عاري از هرگونه نشانه باليني بيماري هاي واگير(مشمشه ، دورين و ......) بوده وبا مشخصات شناسنامه تطبيق داشته باشد .
3 ـ 1 – 3 . بر عليه كليه بيماري هاي واگير برابر دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان واكسيناسيون شده وعاري از آلودگي به انگل هاي خارجي باشند .
4 ـ 1 – 3 . انجام گواهي تست مالئين با دو نتيجه منفي ، برابر دستور العمل هاي سازمان دامپزشكي ،را همراه داشته باشد .
5 ـ 1 – 3 . مراكز اسبداري مبدأ ومقصد از نظر بهداشتي بايد به تأييد شبكه دامپزشكي محل رسيده باشد .
6 – 1 - 3 . حمل ونقل اسب بايد توسط وسايط نقليه مجاز ومورد تأييد سازمان انجام گيرد.

2 - 3 . نقل وانتقال ساير تك سمي ها :
نقل وانتقال ساير تك سمي ها ( قاطر ، استر ، الاغ ) مستلزم رعايت اصول زير مي باشد :
1-2 ـ 3 . سلامتي دام ها در زمان حمل بايستي توسط دامپزشك مجاز مورد تأييد قرار گرفته ودام فاقد هرگونه نشانه باليني از بيماري هاي واگير باشد .
2ـ2 – 3 . بر عليه كليه بيماري هاي واگير برابر دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان واكسيناسيون شده وعاري از آلودگي به انگل هاي خارجي باشند .
3 ـ2 – 3 . مشخصات وسوابق بهداشتي دام در مجوز تردد وحمل ونقل درج گردد .
4 -2 – 3 . حمل ونقل دام بايد توسط وسايط نقليه مجاز و مورد تأييد سازمان انجام گيرد .