بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی به ادارات کل دامپزشکی استانها

IHR FROZEN FISH

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي خوراك دام:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام
ضوابط حمل ونقل كنجاله سويا ، كلزا ، پنبه دانه و آفتابگردان
ضوابط حمل ونقل كنجاله سويا ، كلزا ، پنبه دانه و آفتابگردان
1 - 5 – 3 . حمل ونقل كنجاله سويا ، كلزا ، پنبه دانه وآفتابگردان بايد توسط وسايط نقليه
مجاز مورد تأييد سازمان انجام گرفته وداراي گواهي بهداشتي حمل از طرف شبكه دامپزشكي
شهرستان مربوطه باشد .
2 - 5 - 3 . با توجه به اهميت بهداشتي وحساسيت مواد اوليه مصرفي خوراك دام ، بايد از
ورود عوامل آلوده كننده نظير حشرات ، پرندگان ، جوندگان وهم چنين حرارت ، رطوبت
وباران ونور جلوگيري نمود .
3 - 5 - 3. سطح داخلي وسيله نقليه بايد به گونه اي باشد كه امكان شستشو وضد عفوني آن
قبل از حمل محموله ميسر باشد .
4 - 5 – 3 . سطح داخلي وسيله نقليه بايد به نحوي باشد كه مخاطراتي براي محصول ايجاد
نكند .
5 - 5 – 3 . وسيله حمل ونقل كنجاله سويا ، كلزا ، پنبه دانه وآفتابگردان بايد فقط جهت
حمل ونقل خوراك دام مورد استفاده قرار گيرد واز قرار دادن مواد متفرقه در كنار محموله
خودداري شود .
6 - 5 - 3 . امكان ريزش مواد اوليه خوراك دام در طول مسير وجود نداشته باشد .
7 - 5 – 3 . حمل ونقل كنجاله سويا ، كلزا ، پنبه دانه وآفتابگردان بايد در كيسه وبسته بندي
مناسب صورت گيرد .
8 - 5 – 3 . در صورت حمل ونقل كنجاله سويا ، كلزا ، پنبه دانه وآفتابگردان توليد داخلي به
مقصد مرغداري ها ، دامداري ها ويا انبار هاوغيره ، چرخ ها بايد در حوضچه هاي
مخصوص ضد عفوني وسطح خارجي وسايط حمل ونقل توسط ضد عفوني كننده هاي رايج
ومورد تاييد اسپري شود .
9 - 5 – 3 . استفاده از وسايط مخصوص حمل ونقل كود مرغي وكود دامي براي حمل مواد
اوليه غذاي دام وطيور اكيداً ممنوع است .
10 – 5- 3 . در صورتي كه مواد اوليه اي بنا به توصيه كارخانه سازنده احتياج به شرايط
خاص نگهداري وحمل ونقل داشته باشد ، رعايت آن در هنگام جابجائي الزامي است .