بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
قطع برق

HONEY BEE QUEENS IMPORT REQUIREMENTS

Veterinary Certificate for hides, horn and hoof, intestines...

Veterinary certificate for sheep offal

Exported to the customs territory of the Eurasian Economic Union

Veterinary Health Certificate For Ovine Transit

شماره تلفن مرکز تماس جهاد جهت پیگیری مشکلات مرتبط با سامانه بازارگاه

تاريخ انتشار : ١٩/٦/١٣٩٩
اخبار:فایل راهنمای آموزشی
نحوه پرداخت آنلاین گواهی بهداشتی حمل

لطفا فایل پیوست را دانلود و مطابق فایل آموزشی پرداخت آنلاین صورت پذیرد صادر کننده گواهی مسئول پرداخت آنلاین می باشد و عدم پرداخت گواهی صادر اعتبار ندارد


فايل ضميمه pdf