بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Import of Frozen Ovine Edible Offal

Import of Frozen Ovine Edible Offal

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور کنیا

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور دانمارک

روش ثبت درخواست عضویت در سامانه قرنطینه

اعلام فرمت لیبل جدید

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از ترکیه

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط ضوابط نقل و انتقال آبزيان زنده
ضوابط نقل و انتقال آبزيان زنده
نقل وانتقال آبزيان زنده ( انواع ماهي ، سخت پوستان ، نرم تنان وساير آبزيان ) مستلزم رعايت
شرايط زير مي باشد :
1 – 7 . ضوابط نقل وانتقال انواع ماهي :
1-1 – 7 .نقل وانتقال ماهيان سردآبي(گامت ، تخم ، لارو، بچه ماهي، پرواري ، مولد ) :
2-1 – 7 . نقل وانتقال ماهيان گرم آبي (گامت ، تخم ، لارو ، بچه ماهي، پرواري، مولد )
3-1 – 7 . نقل وانتقال ميگو (لارو ، پست لارو ، ميگوي بالغ )
4-1 – 7 . نقل وانتقال ماهيان زينتي ( گامت ، تخم ، لارو، بچه ماهي ، مولد )
5-1 – 7 . نقل وانتقال ماهيان دريايي (گامت ، تخم، لارو ، بچه ماهي ، پرواري ، مولد )
6-1 – 7 . نقل وانتقال ماهيان خاوياري (گامت ، تخم ، لارو ، بچه ماهي ، پرواري ، مولد )
7-1 – 7 . نقل وانتقال ساير ماهيان (گامت ، تخم ، لارو، بچه ماهي ، مولد )

1-1 – 7 . نقل وانتقال ماهيان سردآبي(گامت – تخم - لارو – بچه ماهي – پرواري - مولد )
1 – 1 – 1 – 7 . ضوابط عمومي حمل ونقل ماهيان سرد آبي :
1 – 1 – 1 – 1 - 7. سلامت ماهيان سردآبي بايد قبل از بارگيري توسط دامپزشك مجاز مورد تأييد قرار گرفته واز نظر بيماري هاي اعلام شده از طرف سازمان تحت كنترل باشد .
2 – 1 – 1 – 1 – 7 . نقل وانتقال ماهيان سردآبي با گواهي بهداشتي دامپزشك مجاز وتأييد ادارات كل دامپزشكي مبدأ مجاز مي باشد .
3 - 1 -1 – 1 – 7 . وسايط نقليه حمل ونقل بايد داراي شرايط مناسب مورد تأييد سازمان باشد .
4 – 1 – 1 – 1 - 7. مشخصات تانكر ، كيسه ها وظروف مخصوص حمل ونقل ماهيان سردآبي وهمچنين روش ونحوه حمل ونقل ، ضدعفوني وتراكم ماهيان بايد مورد تأييد سازمان باشد .
5 – 1 – 1 – 1 - 7. غذا دهي بايستي حداقل 48 ساعت قبل از حمل ونقل قطع شود .
6 – 1 – 1 – 1 - 7. صدور گواهي بهداشتي عاري بودن از بيماري ها وآلودگي هاي مورد نظر سازمان براي كليه محموله هاي بچه ماهي ، لارو ، پروراي ومولد الزامي است .

2 –1 – 1- 7 . شرايط اختصاصي حمل ونقل گامت نر (اسپرم ) وگامت ماده ( تخم لقاح نيافته) ماهيان سرد آبي :
1-2-1-1 – 7 . در صورت استفاده از مواد نگهدارنده مجاز ومناسب مي توان نسبت به حمل ونقل گامت هاي نر وماده اقدام نمود .
تخم لقاح نيافته واسپرم بايستي به صورت جداگانه ودر شرايط يخچال بدون تماس با يكديگر وكاملاٌ مجزا وبدون تماس با آب انتقال يابند .
2-2-1-1 – 7 . انجام آزمايش هاي كنترل كيفي اسپرم لقاح نيافته جهت اخذ گواهي حمل ونقل الزامي است .
3-2-1-1- 7 .حمل ونقل اسپرم بايد براساس روش هاي مورد تأييد سازمان با درنظر گرفتن تراكم ، دما ،نوع مواد نگهدارنده ، بعد مسافت ورعايت استانداردهاي مربوطه صورت پذيرد .
4-2-1-1 – 7 . حمل ونقل اسپرم نگهداري شده در ازت مايع بايدبوسيله تانك حاوي ازت مايع صورت پذيرد .

3 –1 – 1 – 7 . شرايط اختصاصي حمل ونقل تخم ماهيان سرد آبي :
1 – 3 –1 - 1 – 7 .پس از جذب آب وتورم تخم ( حدود 2 ساعت بعد از لقاح و بسته شدن ميكروپيل ) تا 36 ساعت مي توان تخم ها را در فواصل كوتاه حمل ونقل نموده وپس از آن تخم ها بايد تا مرحله چشم زده در انكوباتور نگهداري گردد . حمل ونقل تخم بايد در تراكم مناسب ودر ظروف مخصوص صورت گرفته واز بالا رفتن دماي آب جلوگيري شود( دامنه مناسب دما 4 لغايت 11 درجه سانتي گراد مي باشد ) .
2 – 3 – 1 –1 – 7 . در مرحله تخم چشم زده ، تخم ها نسبتاٌ مقاوم بوده وحداكثر به مدت 48 ساعت ، مي توان آن ها را در بسته بنديهاي مناسب ( ظروف حاوي صفحات مشبك وسوراخ دار ، كه در كف ظروف اسفنج قرار دارد ) حمل ونقل نمود . جهت تأمين رطوبت ودماي مناسب ظروف حمل ، بايستي از يخ خرد شده بهداشتي استفاده گردد .
تذكر 1 : در صورتي كه تخم ها از نظر رشد جنيني كاملاٌ رسيده باشند ، نبايد حمل ونقل گردند .
تذكر 2 : براي جدا سازي تخم هاي مرده قبل از حمل ونقل ، بايد آن ها را شك داده وتخم هاي خراب وبارور نشده را توسط پوار استريل جمع آوري نمود .
تذكر 3 :براي جلوگيري از رشد ونمو قارچ ها از مواد ضدعفوني كننده مجاز واستاندارد استفاده گردد .

4 – 1 –1 – 7 . شرايط اختصاصي حمل ونقل بچه ماهي ولارو ماهيان سردآبي :
1 – 4 – 1 –1 – 7 . حمل ونقل بچه ماهي ولارو مي بايستي با مخازن مناسب ومورد تأييد سازمان نظير مخازن پلي اتيلن دو جداره انجام گيرد .
2 – 4 – 1 –1 – 7 . افزودن نمك طعام بدون يد به نسبت 5/0 الي 1 % به مخازن حمل الزامي است .
3 – 4 – 1 –1 - 7. جهت حفظ كيفيت مطلوب آب مخازن حمل ونقل ،استفاده از مواد معدني نظير : زئوليت كه باعث جذب آمونيوم دفعي مي شود به ميزان مجاز الزامي است .
4 – 4 – 1 –1 – 7 . حفظ دماي مناسب آب درون مخازن ( 8 تا 10 درجه سانتي گراد) در طول مسير حمل ونقل الزامي است .
5 – 4 – 1 – 1 - 7. استفاده از اكسيژن خالص بنحوي كه حداقل اكسيژن محلول در مخزن 5 ميلي گرم در ليتر باشد در طول مسير حمل ونقل الزامي است .
6 – 4 – 1 – 1 - 7 . حفظ فشار اكسيژن به ميزان 5/1 تا 2 بار( Bar ) بر سانتي متر مربع در محيط مخازن الزامي است .
7 – 4 -1 -1 – 7 . حمل ونقل بچه ماهي ولارو بايستي بعد از جذب كامل كيسه زرده ويك هفته پس از آغاز تغذيه فعال در شرايط مناسب دما انجام گيرد .
5 – 1 –1 - 7. شرايط اختصاصي حمل ونقل ماهيان سردآبي پرواري ومولد :
1 – 5 – 1 –1 – 7 . حمل ونقل ماهيان سردآبي پرواري ومولد مي بايستي با مخازن مناسب ومورد تأييد سازمان نظير مخازن پلي اتيلن دو جداره انجام گيرد .
2 – 5 – 1 –1 – 7 . افزودن نمك طعام بدون يد به نسبت 5/0 الي 1 % به مخازن حمل الزامي است .
3 – 5 –1 –1 - 7. جهت حفظ كيفيت مطلوب آب مخازن حمل ونقل ،استفاده از مواد معدني نظير : زئوليت كه باعث جذب آمونياك دفعي مي شود به ميزان مجاز الزامي است .
4 – 5 – 1 –1 – 7 . حفظ دماي مناسب آب درون مخازن ( 10 تا 12 درجه سانتي گراد) در طول مسير حمل ونقل الزامي است .