بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام خوراكي
شرايط نقل وانتقال فرآورده هاي آبزي
شرايط نقل وانتقال فرآورده هاي آبزي :
1 – 1 - 1. شرايط نقل وانتقال فرآورده هاي آبزي تازه
2 – 1 – 1 .شرايط نقل وانتقال فرآورده هاي آبزي منجمد


1 – 1- 1 . شرايط نقل وانتقال فرآورده هاي آبزي تازه :
حمل ونقل فرآورده هاي آبزي مستلزم رعايت شرايط ذيل مي باشد :
1 – 1 – 1 – 1 . فرآورده هاي آبزي تازه بايد قبل از بارگيري توسط دامپزشك مجاز مورد كنترل وبازرسي بهداشتي قرار گيرد .
2-1 -1 – 1 . حمل ونقل فرآورده هاي آبزي تازه بايد توسط وسايط نقليه مجاز مورد تاييد سازمان انجام گرفته وبايستي داراي گواهي بهداشتي حمل از طرف سازمان باشد .
3-1-1 – 1 . حمل ونقل آبزيان تجاري وپرورشي درجه يك ( طبق جدول شماره يك پيوستي ) باگواهي بهداشتي دامپزشكي تا حداكثر 48 ساعت به تمامي نقاط كشور امكان پذير خواهد بود .
4-1-1- 1 . حمل ونقل آبزيان تجاري وپرورشي درجه 2 و 3 (طبق جدول شماره يك پيوستي ) حداكثر تا شعاع دويست كيلومتر مجاز خواهد بود .
5-1-1 – 1 . حمل ونقل آبزيان تجاري وپرورشي درجه 4 ( فاسد ) ( طبق جدول شماره يك پيوستي ) صرفاٌ جهت واحدهاي توليد پودر ماهي يا تهيه كود مجاز خواهد بود. ذكر درجه تازگي ماهي در گواهي هاي حمل ضروري است .
6-1-1 – 1 . مزارع پرورشي بايد در چارچوب سيستم مونيتورينگ دامپزشكي بوده وداراي پروانه بهره برداري از سازمان دامپزشكي باشد .
7-1-1 – 1 . در مزارع پرورشي صيد ماهي بايد در زمان مناسب ( صبح زود ) انجام وحدود 48 ساعت قبل از صيد بايد تغذيه ماهي به طور كامل قطع گردد . ضمناٌ يك ماه قبل از صيد بايد مصرف دارو قطع شود .
8-1-1 - 1. لازم است پس از انتقال ماهي به سكوي كنار مزارع ، با آب بهداشتي وتميز شستشو ودرون مخازن حاوي آب ويخ ، سرد سازي اوليه صورت گرفته ودر نهايت در جعبه هاي مناسب حمل ونقل ماهي عمليات يخ پوشي انجام پذيرد .
9-1-1 – 1 . حمل ونقل آبزيان تازه مي بايد تنها توسط خودروهاي داراي مجوز بهداشتي از دامپزشكي صورت گيرد . اين خودروها بايد داراي شرايط ذيل باشند :
1-9-1-1- 1. . مجهز به اتاق عايق بندي شده ( استاندارد) بوده وداراي سطوح داخلي صاف وقابل شستشو باشد .
2-9-1-1 – 1 . به منظور جلوگيري از آلودگي ، طراحي اتاق عايق اين وسايل نقليه بايد به شكلي باشد كه آب حاصل از ذوب شدن يخ به شكل مناسب از اتاق عايق بندي شده ، خارج شده ولي باعث آلودگي محيط نگردد .
3-9-1-1 – 1 . در صورتي كه حمل ونقل آبزيان تازه توسط مخازن حاوي مخلوط آب ويخ صورت مي پذيرد ، تجهيز وسايل حمل ونقل به اتاق عايق بندي ، اجباري نبوده ولي بايستي دقت شود كه مخازن ذكر شده داراي ديواره هاي عايق بندي با ضخامت كافي وسطوح داخلي صاف وقابل شتشو بوده وهمچنين درب آن ها طوري بسته شود كه هيچگونه نفوذ اجسام خارجي در آن ها انكان پذير نباشد .
4-9-1-1 - 1 . اتاق ومخازن حمل ماهي بايستي قبل از بارگيري شستشو ودر صورت نياز ضدعفوني شده باشند .
5-9-1-1- 1 . اتاق خودرو هاي حمل ونقل آبزيان بايستي پس از بارگيري توسط دامپزشكي پلمپ گردد . همچنين در صورت حمل ماهي تازه توسط مخازن حاوي مخلوط آب ويخ لازم است درب اين مخازن پلمپ ودر مقصد توسط دامپزشكي فك پلمپ مي شود .
10-1-1-1 . حمل ونقل آبزيان تازه با توجه به نوع آن به يكي از زوش هاي زير صورت مي
گيرد :
1-10-1-1 - 1. ماهيان تجاري بزرگ وماهيان صنعتي كه امكان قرار گرفتن در جعبه را ندارند بايد در داخل اتاق عايق خودرو قرار گيرند . در اين خصوص مي بايست يك لايه پودر يخ در كف اتاق ماشين قرار گرفته وسپس به ترتيب يك لايه ماهي ويك لايه يخ را قرار داد ونهايتاً روي آخرينلايه ماهيها را با يك لايه پودر يخ پوشاند . حداكثر ارتفاع پودر يخ وماهي نبايست از 80 سانتي متر تجاوز نمايد .
2-10-1-1 - 1. آبزيان تجاري متوسط وپرورشي مي بايست در داخل جعبه هاي مناسب كه قابليت شستشو وضد عفوني شدن را دارا بوده قرار گيرند . در اين خصوص مي بايست يك لايه پودر يخ در كف جعبه وبه ترتيب يك لايه ماهي ويك لايه پودر يخ قرار داده شده ونهايتاً يك لايه پودر يخ در روي ماهي قرار گيرند . حداكثر ارتفاع اين جعبه ها نبايستي از 40 سانتي متر تجاوز نمايد .
3-10-1-1 - 1. براي ماهيان ريز وميگو ، استفاده از مخازني با مخلوط آب ويخ توصيه مي شود .

2-1 – 1 . شرايط نقل وانتقال فرآورده هاي آبزي منجمد :
1-2–1 -1. فرآورده هاي آبزي منجمد بايد قبل از بارگيري توسط دامپزشك مجاز مورد كنترل وبازرسي بهداشتي قرار گيرد .
2-2-1- 1. حمل ونقل ماهيان منجمد بايستي توسط خودروهاي سردخانه دار مجهز به دستگاه نمايش وثبت دما با رعايت نكات ذيل صورت پذيرد .
1-2-2-1 - 1. وسيله نقليه بايد مجهز به اتاق عايق بوده وهمچنين تجهيزات سرد كننده آن به شكلي باشد كه بتواند درجه برودت 18 – درجه سانتي گراد يا كمتر را در طول حمل ونقل فراهم نمايد .
2-2-2 -1- 1. پس از بارگيري ، درب كانتينر سردخانه دار توسط دامپزشكي پلمپ مي شود .
3-2-2-1 - 1. داراي گواهي حمل بهداشتي از دامپزشكي بوده ونتيجه اي از آن نيز بطرق ممكن ومقتضي به دامپزشكي مقصد اعلام گردد .
4-2-2-1 - 1. فك پلمپ توسط دامپزشكي مقصد وپس از بررسي وكنترل مدارك بهداشتي انجام خواهد گرفت .