بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام خوراكي
شرايط نقل وانتقال عسل
نقل وانتقال عسل :
1 ـ 5 – 1 .از مراكز مجاز وتحت شرايط بهداشتي تهيه شده باشد .
2 ـ 5- 1 . آزمايشات ميكرو ارگانيسمي وكيفي در صورت لزوم انجام گيرد .
3 ـ 5 – 1 . عسل بايد عاري از اجرام خارجي باشد .
4 ـ 5 – 1 .حمل ونقل بايد با وسيله نقليه مناسب ودر شرايط بهداشتي صورت گيرد