بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ١/٣/١٣٩٠
فرم هاي درخواست واردات و صادرات:ضوابط و مقررات
ضوابط و مقررات كلي صادرات و واردات

ضوابط و مقررات مربوط به صادرات

ضوابط و مقررات مربوط به صادرات عبارتند از :

الف) گوسفند وبز

الف: دريافت موافقت نامه از معاونت محترم اقتصادي وزارت جهادكشاورزي و تأييديه سازمان دامپزشكي كشور

ب: فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

ج: دامها عليه بيماريهاي شاربن، آبله، تب برفكي واكسينه و حداقل پانزده روز از آخرين مايه‌كوبي گذشته باشد.

د: نژاد نوع جنس، سن دامها تعيين وپلاك كوبي شوند.

هـ: دامها بر عليه انگل‌هاي خارجي سمپاشي شده ، روش كار، نوع سم مصرفي در و زمان سمپاشي در گواهي هاي مربوطه درج گردد.

و: دامها از گله‌هايي انتخاب شوند كه عاري از بيماريهاي واگير بوده و در زمان حمل فاقد علائم و بيماريهاي مسري باشند.

ب) گاو و گوساله

الف: موافقت نامه دامپزشكي دولتي كشور مقصد به همراه ترجمه رسمي آن درخصوص قبول دامهاي مذكور و شرايط بهداشتي مورد نظر ارايه شود.

ب: فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

ج: دامها از گله‌هاي عاري از سل و بروسلوز انتخاب شده و تاريخ آخرين تست آنها اعلام گردد.

د: بر عليه بيماريهاي واگيردار مايه‌كوبي شده و تاريخ واكسيناسيون توسط دامپزشك دولتي گواهي شود.

هـ: دامهاي مورد نظر عليه انگل‌هاي خارجي سمپاشي شده و درمان دارويي مناسب عليه انگل‌هاي داخلي انجام شود.

و: شماره پلاك گوش و ساير مشخصات مميزه در گواهي بهداشتي اعلام شود.

ج)تك سمي

الف: فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

ب: گواهي واكسيناسيون برعليه شاربن + كزاز همچنين منفي بودن تست مالئين ارايه شود.

ج: دامهاي مورد نظر شماره‌گذاري شوند.

د: گواهي سلامت كامل كه توسط دامپزشكان مجاز صادر شده باشد ارايه گردد.

د) سگ و گربه و حيوانات خانگي

الف: فرم تقاضا تكميل شود.

ب: سلامت حيوانات توسط دامپزشك مجاز تأييد شود و هر يك از آنها داراي دفترچه بهداشتي باشد.

ج: واكسن‌ هاري در زمان مناسب به حيوانات تلقيح و مشخصات واكسن و تاريخ مايه‌كوبي در دفترچه بهداشتي درج شده باشد.

د: حيواناتي كه به اتحاديه اروپا حمل مي‌شوند بايد قبلاً ميكروچيپ گذاري شده باشند.

 

 

 

ضوابط و مقررات مربوط به صادرات انواع طيور عبارتند از:

الف)پرنده زينتي

1- فرم تقاضاي صادرات تكميل شود.

2- سلامت پرندگان مورد نظر توسط دامپزشك مجاز تأييد شود.

ب) مرغ زنده گوشتي

1- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

2- گواهي بهداشتي مبني بر تأييد مزرعه محل پرورش ، قابليت مصرف انساني، نحوه مايه‌كوبي، وضعيت مصرف آنتي بيوتيك‌ها كه توسط دامپزشك مجاز صادر شده است ارايه شود.

3. صادرات مرغ زنده در حال حاضر مخصوص افغانستان است.

ج) تخم مرغ نطفه دار

1- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

2- تخم مرغ‌ها از مزرعه مرغ مادر داراي پروانه بهداشتي تهيه شود.

3- گواهي سلامت برابر فرم‌هاي بهداشتي توسط دامپزشك مسئول بهداشتي مزرعه صادر و به تأييد كارشناسان دولتي برسد.

4- توسط كاميون‌هاي مخصوص كه قادر به ايجاد شرايط دمايي 15 تا 8 درجه سانتي گراد باشند حمل شود.

د) جوجه يك روزه

1- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

2- تخم مرغ‌ها از مزارع پرورش مرغ مادر كه داراي پروانه بهداشتي معتبر هستند جمع‌آوري شود.

3- توليد جوجه يكروزه توسط مراكز مجاز و داراي پروانه بهداشتي معتبر انجام شود.

4- گواهي بهداشتي صادره توسط مسئول بهداشتي شامل وضعيت بهداشتي و ميزان ايمني گله مرغان مادر كه به تأييد كارشناسان دولتي رسيده باشد ارايه شود.

5- جوجه‌ها توسط كاميون‌هاي مخصوص با درجه حرارت و رطوبت مناسب حمل گردند درجه حرارت و زمان حمل بايد بين 25-15 درجه سانتي گراد باشد.

و) پولت تخم گذار

1- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين ).

2- پولت‌ها در مزارع مجاز كه داراي پروانه بهداشتي معتبر هستند پرورش يافته باشند.

3- گواهي دامپزشك مسئول بهداشتي درخصوص نحوه واكسيناسيون و ميزان ايمنيت بر عليه بيماريهاي واگيردار همچنين سلامت آنها در زمان حمل ارايه گردد.

4- قفس ها و كاميون‌هاي حامل پولت‌ها كاملاً شستشو و ضدعفوني شده باشند.

 

 

 

 

ضوابط و مقررات صادرات اسپرم عبارتند از:

1- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

2- نامه دامپزشكي دولتي كشور مقصد به همراه ترجمه رسمي آن كه شرايط بهداشتي مورد نياز اسپرم را اعلام مي‌كند ارايه شود.

3- شرايط بهداشتي موسسه توليد كننده اسپرم مورد تأييد كارشناسان دامپزشكي باشد.

4- گله توليد كننده اسپرم بصورت مرتب توسط كارشناسان اداره كل دامپزشكي بازديد و نمونه‌برداري بمنظور تشخيص وضعيت بيماريهاي ويروسي و ميكروبي انجام شده و نتيجه آزمايشات مورد تأييد اداره بررسي‌هاي اداره كل دامپزشكي باشد.

5- گله مورد نظر عاري از بيماريهاي سل و بروسلوز بوده و بر عليه بيماريهاي رايج مايه كوبي شده باشد.

 

 

 

ضوابط و مقررات صادرات انواع فرآورده هاي خوراكي دام و طيور عبارتند از:

الف) تخم مرغ خوراكي

الف: فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

ب: تقاضاي دامپزشكي دولتي كشورهاي تاجيكستان و تركمنستان و ترجمه رسمي آن ارايه شود.

ج: گواهي بهداشتي دامپزشك مسئول بهداشتي مرغداري درخصوص شرايط بهداشتي گله مرغان تخمگذار و عدم الودگي به بيماريهاي واگيردار همچنين عاري بودن تخم مرغ‌ها از آلودگي ميكروبي از جمله سالمونلاها ارايه گردد.

د: كارتن‌هاي تخم مرغ بايد داراي تاريخ توليد بوده از شانه‌هاي و نو و كارتن‌هاي سالم در بسته‌بندي استفاده شود.

هـ : تخم‌مرغ‌ها بايد كاملاً تميز و آلوده به مدفوع و خون نباشند. همچنين ظاهر آنها مناسب بوده و نوك زده نباشند.

و: حمل تخم‌مرغ‌هاي صادراتي بايد توسط وسايط نقليه مجهز به كانتينر سردخانه‌دار انجام شود.

ز: چنانچه حمل توسط راه آهن انجام شود شرايط واگن‌ها مي‌بايست توسط كارشناسان مربوطه تأييد شود.

ب) دنبه گوسفند و آلايش خوراك دام و طيور

الف: فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

ب: دنبه و آلايش در كشتارگاه مجاز استحصال و بسته‌بندي شده نام كشتارگاهي كه محصولات در آن بسته‌بندي شده و نيز تاريخ توليد روي بسته‌ها درج گردد.

ج: از محموله مورد نظر بازديد، نمونه‌برداري و پاسخ آزمايشگاه ارايه شود.

د: فراورده مورد نظر بايد در شرايط دمايي 18- درجه سانتي گراد حمل گردد.

هـ: وسيله نقليه حامل كالا از نوع كانتينر مخصوص حمل فراورده‌هاي خام دامي منجمد بوده و پس از انجام كليه مراحل فوق پلمب شود.

ج) گوشت مرغ منجمد

الف: فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

ب: گواهي بهداشتي درخصوص سلامت مرغ‌ها در قبل از كشتار ارايه شود.

ج: گوشت‌ها از طريق ذبح مرغ‌ها در كشتارگاه‌هاي مجاز استحصال شده باشد.

د: بسته‌بندي توسط مراكز مجاز انجام و كارتن‌ها داراي ليبل كه مشخصات مركز بسته‌بندي، تاريخ توليد و انقضاء روي آن درج شده است باشد.

هـ: در شرايط دماي 18- درجه سانتيگراد نگهداري و توسط كانتينرهاي حمل فراورده‌هاي خام دامي به حداقل 18- درجه حمل شوند.

د) گوشت قرمز و ماهي منجمد

الف: فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

ب: محل بسته‌بندي گوشت ماهي و كشتارگاه محل ذبح دام داراي پروانه بهداشتي معتبر باشند.

ج: بسته‌بندي گوشت‌ها ليبل گذاري شده و در آن مشخصات محل توليد و فراوري ، تاريخ توليد و انقضاء و ساير موارد مورد نياز درج شده باشد.

د: در دماي حداقل 18- درجه سانتي‌گراد نگهداري و توسط كاميون‌هاي مخصوص حمل فراورده‌هاي خام دامي منجمد با دماي حداقل 18- درجه سانتي‌گراد حمل شوند.

 

 

 

هـ: شرايط بهداشتي گوشت‌ها به تأييد آزمايشگاه دولتي رسيده باشد و كانتينر حامل كالا پلمب شود.

 

 

 

 

 

 

ضوابط و مقررات مربوط به صادرات فرآورده هاي غيرخوراكي دام و طيور عبارتند از :

الف) پوست گوسفند، بز و گاو

 پوست گوسفند قبل از انجام مراحل دباغي اجازه صادرات ندارد.

ب) سالامبور ،كراست، دايكراست، وت بلوي گوسفند و بز

1- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

2-مراحل دباغي و فراوري پوست‌ها در كارگاه مجاز داراي مسئول بهداشتي انجام شده باشد.

3- فراورده مورد نظر پس از بازديد بسته‌بندي و پلمب شود.

 

 

 

 

 

 

        ضوابط و مقررات مربوط به صادرات كرك و موي گوسفند و بز و پشم گوسفند عبارتند از:

 

الف) كرك و موي گوسفند و بز

1- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

2- گواهي شستشوي كرك‌ها در مراكز مجاز ارايه شود و سپس ضدعفوني انجام شود.

3- كرك‌ها توسط كارشناسان دامپزشكي بازديد و بمنظور تعيين وضعيت آلودگي به اسپور شاربن مورد آزمايش قرار گيرد.

4- پس از تأييد شرايط بهداشتي كرك‌ها بسته‌بندي  و سپس عدل‌ها پلمب شده باشد.

5- كرك‌هايي كه بصورت نشسته صادر مي‌شوند بايد داراي شرايط اعلام شده بعدي باشند.

ارايه موافقت نامه دامپزشكي دولتي كشور مقصد و ترجمه رسمي آن

شرايط بهداشتي مناسب منشاء اوليه كرك‌ها توسط كارشناسان دامپزشكي دولتي تأييد شده باشد.

از كرك‌ها، بازديد شده پس از انجام آزمايشات لازم در صورت تأييد نهايي آزمايشگاه كه پس از انجام ضدعفوني و نمونه‌برداري انجام خواهد شد عدل بندي و پلمب شوند.

 

ب) پشم گوسفند

1- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

2- پشم‌ها توسط پشم شويي مجاز شستشو  و به نحو مناسب ضدعفوني شده باشد.

3- نمونه‌برداري لازم جهت تشخيص آلودگي احتمالي به اسپور شاربن و درصد چربي توسط كارشناسان اداره كل دامپزشكي انجام و پاسخ آزمايشگاه ارائه گردد.

4- پشم‌ها به نحو مناسب عدل بندي و پس از تأييد پلمب شود.

ضوابط و مقررات صادرات روده گوسفند عبارتند از:

1- روده‌ها بايد از كشتارگاه مجاز خريداري و در كارگاه لش‌گيري مجاز فرآوري و سپس سورت و بسته‌بندي شده باشند.

2- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

3- محموله‌ها پس از بازديد و نمونه‌برداري و تعيين وضعيت آلودگي ميكروبي و TVN  بسته‌بندي شوند.

4- كليه مراحل لش گيري و سورت توسط مسئول بهداشتي كارگاه تأييد شود.

5- ظروف محتوي هنگ‌هاي روده پس از طي مراحل فوق پلمب شوند.

ضوابط و مقررات مربوط به صادرات زنبور عسل و فرآورده هاي آن عبارتند از:

الف) ملكه زنبور عسل

1- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

2- گواهي مبني بر سلامت زنبورستان محل توليد كه به تأييد كارشناسان دولتي رسيده باشد ارايه گردد.

 

ب) عسل و فرآورده هاي آن

1- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

2-محل بسته بندي محموله داراي پروانه بهداشتي باشد.

3-از محموله مورد نظربازديد ،نمونه برداري وپاسخ آزمايشگاه ارايه شود

ضوابط و مقررات صادرات انواع آبزيان و كرم ابريشم عبارتند از:

الف) پيله كرم ابريشم، ابريشم خام، آخال ابريشم

الف - فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

ب: شرايط بهداشتي نوغانداري و مراحل توليد فراورده توسط كارشناسان اداره كل دامپزشكي تأييد شود.

ج: كالاي مورد نظر بسته‌بندي و پلمب شود.

ب) ماهي آكواريوم

1- فرم تقاضاي صادرات  به همراه ارسال تصوير مدارك تكميل شود. ( در سايت قرنطينه بصورت آنلاين )

2- گواهي بهداشتي كه در آن سلامت ماهي ها توسط دامپزشك مجاز تأييد شده است ارايه گردد.

ضوابط و مقررات مربوط به حمل جوجه يكروزه به مرغدارري ها عبارتند از:

 1- ارائه درخواست از طريق شركت يا نماينده آن

2- ارائه تاييديه بهداشتي دكتر دامپزشك مسؤل مرغدارِي در خصوص تاريخ جوجه ريزي و برنامه واكسيناسيون و....بر اساس فرم مربوط

3- ارائه تاييديه آزمايشات ميكروبي و .......

4- ارائه قبض باسكول ( وزن محموله )

5- ارائه فيش بانكي پرداخت تعرفه صادرات

6- اخذ نامه بلامانع بودن صادرات از اداره كل دامپزشكي استان جهت ارائه به گمرك

اخذ مجوز حمل به زبان لاتين جهت ارسال همراه محموله از اداره كل دامپزشكي استان

ترانزيت فرآورده هاي خام دامي و مواد اوليه مورد استفاده خوراك دام و طيور

1- اصل گواهي بهداشتي صادره توسط كشور مبداء به شبكه‌هاي دامپزشكي شهرستانهاي مرزي ارايه شود.

2- تصوير تأييد شده آن گواهي به اداره كل ارسال گردد.

3- مرز خروج، ورود مشخصات وسيله نقليه حامل كالا ارايه شود.

4- در صورت لزوم كالاي وارد شده توسط مأمورين قرنطينه مرزي بازديد و اقداماتي از قبيل ضدعفوني روي آن انجام خواهد شد.

5- دريافت مجوز حمل پس از تطبيق اوراق و اسناد بهداشتي كالا و مطابقت آنها به تقاضاي موسسه ترانزيت كننده

6- عبور از مسير تعيين شده و خروج از مرز


فايل ضميمه pdf