بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Import of Frozen Ovine Edible Offal

Import of Frozen Ovine Edible Offal

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور کنیا

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور دانمارک

روش ثبت درخواست عضویت در سامانه قرنطینه

اعلام فرمت لیبل جدید

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از ترکیه

تاريخ انتشار : ١٤/١١/١٣٨٨
فرم هاي درخواست واردات و صادرات:فرم درخواست واردات دام زنده
درخواست واردات انواع دام اعم از نگهداري و يا كشتاري

مدیر کل محترم دفتر قرنطینه و امور بین الملل


با سلام . احترامأ با عنایت به موافقت شماره  ........  مورخه ........ معاونت محترم اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي نظر  به اینکه این شرکت قصد واردات تعداد ..............رأس محموله .........................از مبدأ کشور .................. و مرز ورودی ....................به مقصد ................ را دارد، عليهذا خواهشمند است دستور فرمائید با امعان نظر به مدارك ذيل الاشاره (اسناد به پيوست) اقدامات لازم براي صدور مجوز ورود مربوطه صورت پذيرد.
1-  پرفرماي معتبر صادره از سوي شركت ...............................
2- تصوير موافقت وزارت جهاد كشاورزي
ضمنأ سركار خانم /جناب آقاي ............................. به عنوان نماينده تام الاختيارااين شركت جهت انجام امور اداري مربوطه به حضور معرفي مي گردد.
 
نام و امضاء و مهر شركت وارد كننده                             
      
نظريه كارشناس:
 
-     الف-مدارك فوق توسط اينجانب رويت و مورد بررسي لازم قرار گرفت . اسناد مربوطه كامل بوده ، متقاضي مي تواند نسبت به پرداخت تعرفه مربوطه به خزانه داري كل اقدام نمايد.
-     ب- مدارك فوق توسط اينجانب رويت و مورد بررسي لازم قرار گرفت . اسناد مربوطه ناقص بوده ، متقاضي بايستي نسبت به ارائه مدارك مندرج در بندهاي ..... و ..... و ..... جهت بررسي مجدد كارشناسي اقدام نمايد.

 
           توضيحات مربوط به فرم شماره 2 بر اساس بندهاي 4 گانه مندرج در آن
 
1) پرفرماي ارائه شده بايستي داراي شماره، تاريخ، مهر ، امضاء، تعداد دام يا طيور و يا آبزيان وارداتي ، تاريخ اعتبار ، مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (شركت داراي فعاليت مرتبط با دام و فرآورده هاي خام دامي باشد) و مشخصات كامل محموله وارداتي باشد.
1-1- درصورت تقاضا براي واردات اسب    پرفرما بايستي داراي مشخصات كامل اسبها از قبيل نام،جنسيت،شماره ميكروچيپ يا گذرنامه و تاريخ تولد بوده و تصوير گذرنامه اسبها نيز به ضميمه پرفرما تحويل گردد.
1-2-در صورت تقاضا براي واردات انواع دام بايستي نوع دام ، جنسيت و نژاد دامها مطابق با IHR قيد گردد.در صورت تقاضا براي واردات انواع آبزيان زنده بايستي نوع و گونه آبزيان ( نام علمي) در پرفرما قيد گردد.
1-3- در صورت تقاضا براي واردات انواع طيور بايستي نوع و گونه پرندگان وارداتي در پرفرما قيد گردد.
 

     2 - تصوير كارت بازرگاني شركت بايستي متعلق به شخص متقاضي حقوقي و يا يكي از اعضاي هيأت مديره شركت درخواست كننده واردات باشد. ارائه تصوير آگهي روزنامه رسمي براي شركتهاي متقاضي الزامي است.
تبصره: بديهي است ارائه مدارك مندرج در بند 2 براي يكبار و در اولين تقاضاي ارائه شده از سوي متقاضي (براي تشكيل پرونده) كفايت مي كند.
 

3- كليه اقدامات بهداشتي قرنطينه اي مد نظر اين سازمان و IHR مربوط به محموله ها ي موضوع اين فرم درخواست در سايت سازمان دامپزشكي كشور در دسترس مي باشد.
 
4- 1- در صورت تقاضا براي واردات انواع طيور درخواست كننده موظف مي باشد نسبت به ارائه تائيديه از اداره كل دامپزشكي استان مقصد (مبني بر مجاز بودن محل تخليه) به اين سازمان اقدام و به هنگام ترخيص با هماهنگي اداره كل دامپزشكي استان مبدأ ورودي محموله و استان مقصد ، اقدام به ترخيص محموله به مقاصد معرفي شده نمايد.
4-2- در صورت تقاضا براي واردات انواع آبزيان ، وارد كننده موظف به ارائه تأئيديه اداره كل دامپزشكي استان مقصد محموله در خصوص مجاز بودن مزرعه محل تخليه مي باشد.
تبصره : ارائه وكالت نامه محضري صاحب جايگاه محل تخليه محموله بنام شركت يا شخص متقاضي بعنوان اجازه استفاده از جايگاه در طول يك زمان معين الزامي است.
4-3- در صورت تقاضا براي واردات تليسه و دام شيري ، دام كشتاري (صرفاً به نزديك ترين كشتارگاه مجاز به مرز ورودي) ، وارد كننده موظف به ارائه فرم تكميل شده بازديد جايگاه توسط اداره كل دامپزشكي استان مربوطه مي باشد.
4-4- در صورت تقاضا براي واردات اسب ارائه نامه تائيديه اداره كل دامپزشكي استان مقصد مبني بر مجاز بودن جايگاه تخليه دام الزامي است.