بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Import of Frozen Ovine Edible Offal

Import of Frozen Ovine Edible Offal

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور کنیا

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور دانمارک

روش ثبت درخواست عضویت در سامانه قرنطینه

اعلام فرمت لیبل جدید

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از ترکیه

تاريخ انتشار : ٢٢/٩/١٣٨٨
قوانين وآيين نامه ها:دستور العمل صدور گواهي بهداشتي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل جوجه يك روزه توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستورالعمل صدور گواهي بهداشتي حمل جوجه يكروزه
توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
 
پيرو دستورالعمل‌هاي قبلي صادره درخصوص صدور مجوز بهداشتي حمل و نقل جوجه يك روزه بدينوسيله به مسئولين بهداشتي (منحصرا دامپزشكان) واحدهاي فوق الذكر اجازه داده مي‌شود با رعايت ضوابط و مقررات ذيل اقدام به صدور مجوز حمل بهداشتي جوجه يك روزه نمايند.
1ـ مسئولين بهداشتي واحدهاي مربوطه بايد داراي پروانه معتبر بهداشتي بوده و همچنين واحدهاي مربوطه نيز داراي پروانه بهداشتي معتبر باشند.
2ـ گواهي بهداشتي بايد منحصراً براساس فرمت گواهي بهداشتي الكترونيكي سيستم شبكه يكپارچه قرنطينه صادر گردد. ( صفحه يك )
3ـ كليه مطالب و اطلاعات بايد به صورت كامل در گواهي‌هاي بهداشتي درج گردد و نام و نام‌خانوادگي، مهر، امضاء و شماره نظام دامپزشكي مسئولين بهداشتي به صورت خوانا نوشته شود.
4ـ هولوگرام‌هاي صادره بايد حاوي اطلاعات زير باشد. (نام كشتارگاه، شماره پروانه بهداشتي معتبر، كد سيزده رقمي) الصاق اين هولوگرام هااز ابتداي سال 1388 الزامي است. ضروري است اندازه هولوگرام 2×2 سانتي متر وشكل آن مربع ويا دايره اي باشد.
5ـ مسئولين فني لازم است از وصول محموله در واحدهاي مجاز مقصد از طريق ثبت در شبكه يك پارچه قرنطينه در وب سايت www.e-ivo.ir اطمينان حاصل نمايند و در صورت عدم ثبت اعلام وصول محموله در مقصد از تحويل كالا به خودرو و يا شركت خودداري ورزد.
5-1- راننده خودرو و يا مسئول فني واحد و يا مدير شركت ( مقصد ) موظف است پس از تحويل محموله به شبكه دامپزشكي شهرستان مقصد مراجعه نموده و اعلام وصول محموله در سايت شبكه يك پارچه قرنطينه را دريافت نمايد.
5-2- مسول فني واحد موظف است قبل از دادن مجوز جديد به خودرو از وصول محموله قبلي از طريق ورود به سايت و كنترل آن در آيكن " جابجايي كالا " اطمينان حاصل نمايد و در صورت عدم تحويل از صدور گواهي جديد خود داري نمايد.
6ـ مسئول فني واحد بايد از افشاي نام ورود و كلمه عبور سيستم شبكه يكپارچه قرنطينه به افراد غير خودداري نمايد، مسئوليت حسن اجراي آن بر عهده مسئول فني مي‌باشد و در صورت سهل‌انگاري برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
7ـ مهر مسئولين بهداشتي بايد حاوي اطلاعات زير باشد. (نام دكتر دامپزشك، شماره سازمان نظام دامپزشكي) مسئول بهداشتي واحد لازم است داراي پروانه مسئول بهداشتي معتبر از اداره‌كل دامپزشكي استان ذيربط باشد.
8ـ جوجه يكروزه لازم است با خودروهاي ويژه اين امر حمل گردد.
9- مسئول فني موظف ميباشد اطلاعات صفحه دوم را مطابق فرم شماره 2 پيوست تكميل نموده و در پشت صفحه گواهي حمل پرينت نمايد.
10ـصدور مجوز حمل بر خلاف ضوابط و مقررات دستورالعمل ابلاغي تخلف محسوب و usernameو password مسئول فني ابطال ميگردد و همچنين مراتب تخلف به سازمان نظام دامپزشكي جهت برخورد قانوني منعكس ميگردد.
11ـواحدهايي كه فاقد پروانه بهداشتي بهره‌برداري معتبر بوده و يا فاقد مسئول بهداشتي مستقل مي‌باشند واجد شرايط تفويض اختيار نمي‌باشند.
12ـ اين تفويض اختيار داخل كشوري بوده و شامل محموله‌هاي صادراتي نمي‌گردد.
13- گواهي حمل بهداشتي منحصرا در يك برگ پشت و رو چاپ شده و صفحه اول فرم الكترونيكي گواهي بهداشتي ايجاد شده در سايت و صفحه دوم فرم پيوست تكمبل و بصورت تايپ شده پرينت و مهر و امضا گردد.
14- مسئولين فني موظف هستند هر ده روز يك بار با مراجعه به شبكه دامپزشكي شهرستان نسبت به تسويه مالي ناشي از صدور گواهي هاي بهداشتي اقدام نمايند در غير اين صورت نسبت به حذف كد كاربري مسئول اقدام خواهد شد.
 
 

«گواهي بهداشتي جوجه يكروزه گوشتي صفحه 2»
بدينوسيله باستناد گواهي مي‌شود تعداد ........................ قطعه، جوجه‌ يكروزه گوشتي درجه ................... با ميانگين وزن .......................... از هيبريد .......................... توليد شده در تاريخ .......................... با مشخصات ذيل ارسال مي‌گردد.
سن گله مرغ مادر به هنگام توليد تخم‌مرغ مربوط به جوجه‌هاي توليدي در سيكل اول توليد با سن ..................... هفته، يا در سيكل دوم توليد
با سن ................... هفته، با مشخصات سرمي به شرح زير مي‌باشد:
 
 
HI-ND
 
 
HI-AI
(H9N2)
ELISA-IBD
ELISA-IB
نوع كيت:
نوع كيت:
تاريخ آزمايش:
تاريخ آزمايش:
تاريخ آزمايش:
تاريخ آزمايش:
متوسط عيار آنتي‌بادي
 
متوسط عيار آنتي‌بادي
 
متوسط عيار آنتي‌بادي
 
متوسط عيار آنتي‌بادي
 
درصد پراكندگي CV
 
درصد پراكندگي CV
 
درصد پراكندگي CV
 
درصد پراكندگي CV
 
 
RSA-MG
RSA-MS
RSA-SP
RSA-SP (رقت)
تاريخ آزمايش:
تاريخ آزمايش:
تاريخ آزمايش:
تاريخ آزمايش:
منفي *
منفي *
منفي *
منفي *
مثبت *
مثبت *
مثبت *
 
*گله مرغ مادر با واكسن MS واكسينه شده است. بلي *              خير *
 
نام واكسن مصرفي در هچري
روش واكسيناسيون
شماره سريال واكسن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ واكسن لارنگو تراكئيت در گله مادر مصرف شده است   *                      مصرف نشده است*
ـ واكسن رئوويروس در گله مرغ مادر مصرف شده است   *                       مصرف نشده است*
ـ واكسن انسفالوميليت در گله مرغ مادر مصرف شده است *           مصرف نشده است *
ـ واكسن CAV در گله مرغ مادر مصرف شده است           *         مصرف نشده است *

نام و نام‌خانوادگي و مهر دكتر دامپزشك كارخانه جوجه‌كشي:
 
 
شماره نظام دامپزشكي:
 
 

 
 
 
 

* گله‌هاي واكسينه شده با واكسن مايكوپلاسما و جوجه‌هاي نتايج آنها از نظر باكتريولوژي عاري از مايكوپلاسما بيماريزا بوده و از نظر آزمايشات سرمي مثبت مي‌باشند لذا فقط نتايج آزمايشات PCR يا كشت مايكوپلاسما جهت قضاوت در مورد آلودگي گله اعتبار دارند.
تذكر1:تاريخ گواهي بهداشتي آزمايشات سرمي HI, RSA گله مرغ مادر از زمان اعلام نتايج آزمايشات حداكثر 45 روز و براي آزمايشات سرمي ELISA حداكثر تا 90 روز اعتبار دارد.
تذكر 2: روش‌هاي آزمايش بر اساس دستورالعمل سازمان تعيين مي‌گردد.
تذكر 3: هرگونه مغايرت حداكثر تا هفته اول بعد از جوجه‌ريزي و به طور كتبي به شبكه دامپزشكي منطقه اعلام گردد.