بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تولید کنندگان مجاز صادرات به ویتنام

نعهدنامه ارزی کالاهای مشمول مجوز ارزی وزارت جهاد کشاورزی

عمرماندگاری گوشت تازه گوسفند و گاو وارداتی

application_form_for_renewal_export_animal products_to_malaysia_renew

application_form_for_export_animal products_to_malaysia_2024

نحوه نمونه برداری از فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام

اعزام ناظر بهداشتی جهت گوشت مرغ و گوشت قرمزو دام زنده

تاريخ انتشار : ٢٣/٥/١٣٩٥
الزامات و گواهی بهداشتی سایرکشورها:شرایط صادرات به عراق
الزامات عراق جهت صادرات
بدینوسیله به اطلاع متقاضیان و مسوولین قرنطینه استانها میرساند شرایط صادرات دام زنده و فرآورده ها به عراق به شرح زیر است:
اصلاحات اعلامی دولت عراق:

موضوع: گواهي هاي بهداشتي دامپزشكي ايران

اصلاحات درخواستي:

·        1-  در خصوص گواهي بهداشتي دنبه گوسفنديVeterinary Health Certificate for export Sheep Fat Tail

1.        امكان صدور اين گواهي به عراق مقدور نمي باشد و اين امر به خاطر دستور العمل وزارتخانه در زمينه ممنوعيت واردات دنبه صنعتي و خوراكي به عراق است.

2. گواهي بهداشتي دامپزشكي براي گوسفندان كشتاري Veterinary Health Certificate for export Sheep For Slaughter

·          - بند ( 11 ) در خصوص وسيله حمل و نقل : انتقال از طريق زميني نيز به روش انتقال از طريق دريا اضافه شود.

·          - اين اصلاحات نيز اضافه شود:تمامي گوسفندان صادراتي پلاك گوش داشته و شماره هاي آن در بارنامه ذكر شده است.

3- گواهي بهداشتي براي تخم مرغ خوراكي Veterinary Health Certificate for export Edible Egg

·          افزودن اين اصلاحات: تمامي مواد صادره به عراق بايد برابر استاندارد بهداشتي عراق باشد.

4- گواهي بهداشتي ماهي منجمد  Veterinary Health Certificate for export Frozen Fish

·          افزودن اين اصلاحات: تمامي مواد صادره به عراق بايد برابر استاندارد بهداشتي عراق باشد.

5- گواهي بهداشتي ماهي سرد شده  Veterinary Health Certificate for export Fresh Fish

·          افزودن اين اصلاحات: تمامي مواد صادره به عراق بايد برابر استاندارد بهداشتي عراق باشد.

6- گواهي بهداشتي كبد و چينه دان مرغ Veterinary Health Certificate for export Chicken offal  ( Liver & Crop )      

·          افزودن اين اصلاحات: ذكر شود كه فرآورده صادراتي مذكور براي مصرف انساني مناسب است و همچنين بر اساس استاندارد بهداشتي عراق مي باشد.

7-  گواهي بهداشتي دامپزشكي براي تخم نطفه دار گوشتي Veterinary Health Certificate for export Layer Hatching eggs

·          افزودن اين اصلاحات :  در بخش دوم Part II گواهي ( بند b ) بيماري ها ذكر شوند.

8- گواهي بهداشتي دامپزشكي براي تخم مرغ نطفه دار مادر Veterinary Health Certificate for export Broiler hatching eggs  

·          افزودن اين اصلاحات :  در بخش دوم Part II گواهي ( بند b ) بيماري ها ذكر شوند.

 

9- گواهی بهداشتی دامپزشکی برای واردات گاو  Veterinary Health Certificate for export cattle

 

·          اصلاحات درخواستي

·          براي گاو كشتاري و گاو داشتي گواهي بهداشتي جداگانه صادر شود.

شرايط درخواستي براي صدور گواهي بهداشتي گاو داشتي

1.        گواهي بهداشتي دامپزشكي صادره بر اساس قانون بيماري  حيوانات خاكزي سازمان جهاني بهداشت دام OIE ( 5.1 , 5.4, 5.10 ) باشد.

2.        نژاد گاو ها فقط فريزيان هولشتاين باشد.

3.        گاو صادراتي بايد داراي پلك گوش نصب شده بر روي هر دو گوش باشد.

4.        وضعيت دام از لحاظ بيماري جنون گاوي ذكر شده و بيان شود كه اين دام بر روي پودر استخوان و گوشت MBM تغذيه نكرده است.

5.        اين كه دام هاي مذكور از جائي آمده اند كه در معرض اصلاحات ژنتيكي و يا هرمون هاي افزودني و يا مواد مضر براي بهداشت عمومي و يا سمي و تراكمي قرار نداشته است.

6.        وضعيت اپيدميولوژيكي بيماري هاي ذيل ، بر اساس مواد مندرج در برابر هر كدام از بيماري ها بر اساس قانون بيماري هاي حيوانات خاكزي سازمان بجهاني بهداشت دام OIE

·          Bovine anaplasmosis ( 11.1)

·          Bovine babesiosis ( 11.2 )

·          Brucellosis ( 8.4 )

·          Bovine Genital campylobacteriosis ( 11.3 )

·          Bovine Tuberculosis ( 11.5 )

·          Contagious bovine pleuropneumonia ( 11.7 )

·          Enzootic Bovine Leucosis ( 11.8 )

·          Haemorrhagic septicaemia ( 11.9 )

·          Infectious Bovine rhinotracheities ( 11.10 )

·          Lumpy skin disease ( 11.11 )

·          Theileriosis ( 11.12 )

·          Trichomonosis ( 11.13 )

·          Anthrax ( 8.1 )

·          Blue Tongue ( 8.3 )

·          FMD ( 8.8 )        

7.        دام صادراتي بايد از دامداري هايي باشند كه هيچ موردي از بيماري  Enzootic Bovine Leucosis در آن ها مشاهده نشده باشد

8.        نوع سويه به كار رفته در واكسن تب برفكي    FMD و تاريخ واكسيناسيون ذكر شود و نوع تست انجام شده براي بروسلوز بيان گردد .

9.        وضعيت اپيدميولوژيك بيماري هاي Toxoplasmosis , Vibriosis  ذكر شود.

10.     وضعيت اپيدميولوژيك بيماري هاي جلدي بيان شود.

11.     بيماري هايي كه واكسيناسيون بر عليه آن ها در كشور صادر كننده صورت مي گيرد، همراه با ذكر تاريخ واكسيناسيون ذكر شود و توجه شود كه آخرين واكسن دريافتي در مدتي كمتر از 21 روز  و در مدتي بيشتر از سه ماه قبل از تاريخ بارگيري نباشد.

12.     در گواهي هاي بهداشتي صادره براي دام زنده ذكر شود كه مقامات دامپزشكي كشور صادر كننده اقدام به سمپاشي وسايل حمل و نقل دانم بر اساس ضوابط بين المللي و بر اساس دستور العمل هاي شركت توليد كننده مواد ضد عفوني و گند زدا نموده است.

·          شرايط مورد نيز براي درج در گواهي بهداشتي گوساله هاي كشتاري صادراتي

1.        گواهي بهداشتي دامپزشكي صادره بايد بر اساس فصول ذيل در قانون بيماري هاي حيوانات خاكزي سازمان جهاني بهداشت دام OIE ( 5.1 , 5.4, 5.10 )  صادر شده باشد.

2.        دام صادراتي بايد پلاك گوش پلاستيكي بر روي هر دو گوش خود داشته باشد.

3.        وضعيت دام از لحاظ بيماري جنون گاوي ذكر شده و بيان شود كه اين دام بر روي پودر استخوان و گوشت MBM تغذيه نكرده است.

4.        اين كه دام هاي مذكور از جائي آمده اند كه در معرض اصلاحات ژنتيكي و يا هرمون هاي افزودني و يا مواد مضر براي بهداشت عمومي و يا سمي و تراكمي قرار نداشته است.

5.        وضعيت اپيدميولوژيكي بيماري هاي ذيل ، بر اساس مواد مندرج در برابر هر كدام از بيماري ها بر اساس قانون بيماري هاي حيوانات خاكزي سازمان بجهاني بهداشت دام OIE

·          Brucellosis ( 8.4 )

·          Bovine Tuberculosis ( 11.5 )

·          Contagious bovine pleuropneumonia ( 11.7 )

·          Enzootic Bovine Leucosis ( 11.8 )

·          Lumpy skin disease ( 11.11 )

·          Blue Tongue ( 8.3 )

·          FMD ( 8.8 )

·          دام صادراتي بايد از دامداري هايي باشند كه هيچ موردي از بيماري  Enzootic Bovine Leucosis در آن ها مشاهده نشده باشد

·          نوع سويه به كار رفته در واكسن تب برفكي   FMDو تاريخ واكسيناسيون ذكر شود و نوع تست انجام شده براي بروسلوز بيان گردد .

·          بيماري هايي كه واكسيناسيون بر عليه آن ها در كشور صادر كننده صورت مي گيرد، همراه با ذكر تاريخ واكسيناسيون ذكر شود و توجه شود كه آخرين واكسن دريافتي در مدتي كمتر از 21 روز  و در مدتي بيشتر از سه ماه قبل از تاريخ بارگيري نباشد.

·          در گواهي هاي بهداشتي صادره براي دام زنده ذكر شود كه مقامات دامپزشكي كشور صادر كننده اقدام به سمپاشي وسايل حمل و نقل دانم بر اساس ضوابط بين المللي و بر اساس دستور العمل هاي شركت توليد كننده مواد ضد عفوني و گند زدا نموده است.