بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Health_Requirements_for_importing_Artemia

Health_Requirements_for_importing_Fishmeal

دستورالعمل میزان و نوع بار همراه مسافر

Russian Approved Establishments For Export Poultry Meat to I.R. Of IRAN

IMPORT of CAMELIDS TO ISLAMIC  REPUBLIC OF IRAN

Model certificate for export of fishery products to China

تلفن دفاتر قرنطینه استانها

تاريخ انتشار : ٣١/٥/١٤٠١
اخبار:صدور گواهی بهداشتی لاتین
نحوه برخورد با محموله های ارسالی جهت اربعین به عراق

همکاران در استانها در صورت مراجعه نمکاینده کاروان های اعزامی به عراق در ایام اربعین جهت ارسال گوشت گاو ، گوسفند ، بز و مرغ مطابق فایل  پیوست اقدام نمایند.


فايل ضميمه pdf