بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی به ادارات کل دامپزشکی استانها

IHR FROZEN FISH

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
day-old poults
IR2009-2/04. Health Requirements for Import of day-old poults into I.R.Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
day-old chickens
IR2009-2/04. Health Requirements for Import of day-old chickens into I.R.Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN OVINE TONGUE
IR-2017-NZ001-Import Health Requirements for for import of ovine/bovine fresh frozen meat from New Zealand into I.R Iran (updated 26/11/2017) To I.R. Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Fresh Frozen Bovine Tongue
7IR2009-03/25 Health Requirements for Import Fresh Frozen Bovine Tongue From Brazil into I.R.IRAN (Last Update 21/06/2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Sheep intended
Health Requirements for Import Sheep intended for Slaughter from Georgia into I. R. Iran (Last Update2012)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Importation of live carps, Cyprinus carpio
I.R..Iran Requirements for Importation of live carps, Cyprinus carpio

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
HONEY BEE QUEENS
IR_IHR_1_11/04/2015 : HONEY BEE QUEENS IMPORT REQUIREMENTS To I.R of IRAN

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
table egg
IR2011-03/44 Health Requirements for IMPORT table egg from Turkey into I.R.IRAN (Last Update 22/02/2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN FISH
IRIHR/FROZEN FISH/02/02/2013 Health Requirements for IMPORT FRESH FROZEN FISH INTO I.R.IRAN

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN CHICKEN MEAT
IR2011-3/46.Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT from USA into I.R.IRAN (Last Update 17.04.2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
fresh frozen Chicken meat
IR2010-3/35 .Health requirements for Import fresh frozen Chicken meat from EU members into I.R.IRAN (Last Update01/07/2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2010-3/37.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Pakistan INTO I.R.IRAN (Last Update 11.06.2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Ovine/Bovine Chilled meat
IR2009-3/24 .Health requirements for Import Ovine/Bovine Chilled meat from Australia into I.R.IRAN (Last Update 07/09/2014)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2010-3/40.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM United Arab Emirates INTO I.R.IRAN (Last Update01.07.2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2010-3/37.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Pakistan INTO I.R.IRAN (Last Update 11.06.2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2009-3/37.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Mongolia INTO I.R.IRAN (Last Update01.07.2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2009-3/21.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Kyrgyzstan INTO I.R.IRAN (Last Update16.06.2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2009-3/32.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Kazakhstan INTO I.R.IRAN (Last Update30.06.2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2009-3/40.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM GEORGIA INTO I.R.IRAN (Last Update 15.03.2012)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٣/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2009-3/42.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM ARMENIA INTO I.R.IRAN (Last Update 15.03.2012)

نخستين صفحه صفحه قبلي صفحه بعدي آخرين صفحه
 Records 21 to 40 of 67