بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
hatching chicken eggs
IR2009-2/04. Health Requirements for Import of hatching chicken eggs into I.R.Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
day-old poults
IR2009-2/04. Health Requirements for Import of day-old poults into I.R.Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
day-old chickens
IR2009-2/04. Health Requirements for Import of day-old chickens into I.R.Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Sheep intended
Health Requirements for Import Sheep intended for Slaughter from Georgia into I. R. Iran (Last Update2012)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
HONEY BEE QUEENS
IR_IHR_1_11/04/2015 : HONEY BEE QUEENS IMPORT REQUIREMENTS To I.R of IRAN

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
table egg
IR2011-03/44 Health Requirements for IMPORT table egg from Turkey into I.R.IRAN (Last Update 22/02/2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN CHICKEN MEAT
IR2011-3/46.Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT from USA into I.R.IRAN (Last Update 17.04.2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
fresh frozen Chicken meat
IR2010-3/35 .Health requirements for Import fresh frozen Chicken meat from EU members into I.R.IRAN (Last Update01/07/2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٣/١/١٣٩٥ )
Frozen Boneless Buffalo Meat
IR2009-3/04/ FROZEN BONELESS BUFFALO MEAT/INDIA/Updated:28.05.2017 Import Health Requirements for Frozen Boneless Buffalo Meat from India exclusively for meat products

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٣/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN BONELESS BEEF MEAT
IR2010-3/30 Health Requirements for import FRESH FROZEN BONELESS BEEF MEAT from PAKISTAN into I.R.IRAN (Last Update 06/04/2010)

Import Health Requirement: IR2013/1 ( ٢١/١/١٣٩٢ )
Bovine/Ovine Meat Import Health Requirements

Health Requirements for IMPORT FRESH FROZEN BONELESS BEEF from BRAZIL into I.R.IRAN

(Last Update14/07/2014)Import Health Requirement: IR2010-201/01 ( ٥/٨/١٣٨٩ )
Health Requirements for Import Red Californian worm into I.R.Iran
Health Requirements for Import  Red Californian worm into I.R.Iran

Import Health Requirement: Import Health Requirement: IR2009-1/15 ( ١٥/٤/١٣٨٩ )
Import Sheep intended for Slaughter from Georgia into I.R.Iran
IR2009-1/15.Health Requirements for Import Sheep intended for Slaughter from Georgia into I.R.Iran
(Last Update18/01/2010)


Import Health Requirement: IR2009-1-13 ( ١٠/١١/١٣٨٨ )
Import SHEEP intended for Slaughter from KAZAKHSTAN

IR2009-1-13_Health Requirement for Import SHEEP intended for Slaughter from KAZAKHSTAN


Import Health Requirement: IR2009-1-06 ( ١٠/١١/١٣٨٨ )
Import non-pregnant HEIFER from the USA into I.R.IRAN
IR2009-1/06 .Health requirements for Import non-pregnant HEIFER from the USA into I.R.IRAN       (Last Update30/12/2009)


Import Health Requirement: IR2009-1-05 ( ١٠/١١/١٣٨٨ )
Import SHEEP intended Slaughter from KYRGYZSTAN into I.R.IRAN
IR2009-1/05 .Health requirements for Import SHEEP intended Slaughter from KYRGYZSTAN into I.R.IRAN   (Last Update15/11/2009)


Import Health Requirement: IR2009-1-02 ( ١٠/١١/١٣٨٨ )
Import SHEEP intended for Slaughter from Armenia
IR2009-1-02_Health Requirement for Import SHEEP intended for Slaughter from Armenia

Import Health Requirement: IR2009-3/11 ( ١٥/٧/١٣٨٨ )
IMPORT BRAZILIAN FRESH FROZEN CHICKEN MEAT
IR2009-3/11.Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEATfrom Brazil into I.R.IRAN


Import Health Requirement: IR2009-6/04 ( ٥/٧/١٣٨٨ )
Import ORIGINAL CASING

IR2009-6/04 . Health Requirements for Import ORIGINAL CASING into IRAN
(Last Update 01/09/2009)


Import Health Requirement: IR2009-6/03 ( ٥/٧/١٣٨٨ )
Import Wool

IR2009-6/03 . Health Requirements for Import Wool into Iran
(Last Update 01/09/2009)


نخستين صفحه صفحه قبلي صفحه بعدي آخرين صفحه
 Records 21 to 40 of 43