بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
day-old poults
IR2009-2/04. Health Requirements for Import of day-old poults into I.R.Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
day-old chickens
IR2009-2/04. Health Requirements for Import of day-old chickens into I.R.Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN OVINE TONGUE
IR-2017-NZ001-Import Health Requirements for for import of ovine/bovine fresh frozen meat from New Zealand into I.R Iran (updated 26/11/2017) To I.R. Iran

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Fresh Frozen Bovine Tongue
7IR2009-03/25 Health Requirements for Import Fresh Frozen Bovine Tongue From Brazil into I.R.IRAN (Last Update 21/06/2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Sheep intended
Health Requirements for Import Sheep intended for Slaughter from Georgia into I. R. Iran (Last Update2012)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Importation of live carps, Cyprinus carpio
I.R..Iran Requirements for Importation of live carps, Cyprinus carpio

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
HONEY BEE QUEENS
IR_IHR_1_11/04/2015 : HONEY BEE QUEENS IMPORT REQUIREMENTS To I.R of IRAN

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
table egg
IR2011-03/44 Health Requirements for IMPORT table egg from Turkey into I.R.IRAN (Last Update 22/02/2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN FISH
IRIHR/FROZEN FISH/02/02/2013 Health Requirements for IMPORT FRESH FROZEN FISH INTO I.R.IRAN

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
FRESH FROZEN CHICKEN MEAT
IR2011-3/46.Health Requirements for Import FRESH FROZEN CHICKEN MEAT from USA into I.R.IRAN (Last Update 17.04.2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
fresh frozen Chicken meat
IR2010-3/35 .Health requirements for Import fresh frozen Chicken meat from EU members into I.R.IRAN (Last Update01/07/2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2010-3/37.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Pakistan INTO I.R.IRAN (Last Update 11.06.2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
Ovine/Bovine Chilled meat
IR2009-3/24 .Health requirements for Import Ovine/Bovine Chilled meat from Australia into I.R.IRAN (Last Update 07/09/2014)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2010-3/40.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM United Arab Emirates INTO I.R.IRAN (Last Update01.07.2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2010-3/37.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Pakistan INTO I.R.IRAN (Last Update 11.06.2011)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2009-3/37.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Mongolia INTO I.R.IRAN (Last Update01.07.2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2009-3/21.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Kyrgyzstan INTO I.R.IRAN (Last Update16.06.2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2009-3/32.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM Kazakhstan INTO I.R.IRAN (Last Update30.06.2010)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٤/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2009-3/40.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM GEORGIA INTO I.R.IRAN (Last Update 15.03.2012)

Import Health Requirement: Health Requirements for IMPORT ( ٢٣/١/١٣٩٥ )
CHILLED OVINE MEAT
IR2009-3/42.Health Requirements for Import CHILLED OVINE MEAT FROM ARMENIA INTO I.R.IRAN (Last Update 15.03.2012)

نخستين صفحه صفحه قبلي صفحه بعدي آخرين صفحه
 Records 21 to 40 of 67