بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ٢٢/٩/١٣٨٨
قوانين وآيين نامه ها:دستور العمل صدور گواهي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي حمل تخم مرغ نطفه دار توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي

دستورالعمل صدور گواهي بهداشتي حمل تخم‌مرغ نطفه‌دار

توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي

 

پيرو دستورالعمل‌هاي قبلي صادره درخصوص صدور مجوز بهداشتي حمل و نقل تخم‌مرغ نطفه‌دار بدينوسيله به مسئولين بهداشتي (منحصرا دامپزشكان) واحدهاي فوق الذكر اجازه داده مي‌شود با رعايت ضوابط و مقررات ذيل اقدام به صدور مجوز حمل بهداشتي تخم‌مرغ نطفه‌دار نمايند.

1ـ مسئولين بهداشتي واحدهاي مربوطه بايد داراي پروانه معتبر بهداشتي بوده و همچنين واحدهاي مربوطه نيز داراي پروانه بهداشتي معتبر باشند. 

2ـ گواهي بهداشتي بايد منحصراً براساس فرمت گواهي بهداشتي الكترونيكي سيستم شبكه يكپارچه قرنطينه صادر گردد. ( صفحه يك )

3ـ كليه مطالب و اطلاعات بايد به صورت كامل در گواهي‌هاي بهداشتي درج گردد و نام و نام‌خانوادگي، مهر، امضاء و شماره نظام دامپزشكي مسئولين بهداشتي به صورت خوانا نوشته شود.

4ـ هولوگرام‌هاي صادره بايد حاوي اطلاعات زير باشد. (نام كشتارگاه، شماره پروانه بهداشتي معتبر، كد سيزده رقمي) الصاق اين هولوگرام هااز ابتداي سال 1388 الزامي است. ضروري است اندازه هولوگرام 2×2 سانتي متر وشكل آن مربع ويا دايره اي باشد.
5ـ مسئولين فني لازم است از وصول محموله در واحدهاي مجاز مقصد از طريق ثبت در شبكه يك پارچه قرنطينه در وب سايت www.e-ivo.ir  اطمينان حاصل نمايند و در صورت عدم ثبت اعلام وصول محموله در مقصد از تحويل كالا به خودرو و يا شركت خودداري ورزد.

5-1- راننده خودرو و يا مسئول فني واحد و يا مدير شركت ( مقصد ) موظف است پس از تحويل محموله به شبكه دامپزشكي شهرستان مقصد مراجعه نموده و اعلام وصول محموله در سايت شبكه يك پارچه قرنطينه را دريافت نمايد.

5-2- مسول فني واحد موظف است قبل از دادن مجوز جديد به خودرو از وصول محموله قبلي از طريق ورود به سايت و كنترل آن در آيكن " جابجايي كالا " اطمينان حاصل نمايد و در صورت عدم تحويل از صدور گواهي جديد خود داري نمايد.

6ـ مسئول فني واحد بايد از افشاي نام ورود و كلمه عبور سيستم شبكه يكپارچه قرنطينه به افراد غير خودداري نمايد، مسئوليت حسن اجراي آن بر عهده مسئول فني مي‌باشد و در صورت سهل‌انگاري برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.

7ـ مهر مسئولين بهداشتي بايد حاوي اطلاعات زير باشد. (نام دكتر دامپزشك، شماره سازمان نظام دامپزشكي) مسئول بهداشتي واحد لازم است داراي پروانه مسئول بهداشتي معتبر از اداره‌كل دامپزشكي استان ذيربط باشد.

8ـ تخم‌مرغ‌هاي نطفه‌دار لازم است با خودروهاي ويژه اين امر حمل گردد.

9- مسئول فني موظف ميباشد اطلاعات صفحه دوم را مطابق فرم شماره 1 پيوست تكميل نموده و در پشت صفحه گواهي حمل پرينت نمايد.

10ـصدور مجوز حمل بر خلاف ضوابط و مقررات دستورالعمل ابلاغي تخلف محسوب و usernameو password مسئول فني ابطال ميگردد و همچنين مراتب تخلف به سازمان نظام دامپزشكي جهت برخورد قانوني منعكس ميگردد.

11ـواحدهايي كه فاقد پروانه بهداشتي بهره‌برداري معتبر بوده و يا فاقد مسئول بهداشتي مستقل مي‌باشند واجد شرايط تفويض اختيار نمي‌باشند.

12ـ اين تفويض اختيار داخل كشوري بوده و شامل محموله‌هاي صادراتي نمي‌گردد.

13- گواهي حمل بهداشتي منحصرا در يك برگ پشت و رو چاپ شده و صفحه اول فرم الكترونيكي گواهي بهداشتي ايجاد شده در سايت و صفحه دوم فرم پيوست تكمبل و بصورت تايپ شده پرينت و مهر و امضا گردد.

 14- مسئولين فني موظف هستند هر ده روز يك بار با مراجعه به شبكه دامپزشكي شهرستان نسبت به تسويه مالي ناشي از صدور گواهي هاي بهداشتي اقدام نمايند در غير اين صورت نسبت به حذف كد كاربري مسئول اقدام خواهد شد.

 

«گواهي بهداشتي تخم‌مرغ نطفه‌دار مادر صفحه 2»

بدينوسيله گواهي مي‌شود تعداد ................................ عدد تخم‌مرغ قابل جوجه‌كشي با متوسط وزن ......................... از هيبريد ............................ از مزرعه مرغ مادر .................................. فارم ............................ با كد بهداشتي .................................. با مشخصات مربوط به گله مادر به شرح زير حمل مي‌گردد.

1ـ سن گله مادر ................................ هفته و در سيكل ......................... توليد است.

2ـ درصد توليد هفتگي: ..................................................

3ـ درصد تخم‌مرغ‌هاي غيرقابل جوجه‌كشي (بدشكل، پوسته نازك، حذف شده و ...) : ..................................

4ـ ميزان استاندارد توليد گله در زمان توليد تخم‌مرغ (%) : ..........................................................................

5ـ حداكثر مدت نگهداري تخم‌مرغ‌هاي نطفه‌دار در سردخانه تا زمان تحويل به كارخانه جوجه‌كشي: ....................... روز

1ـ وضعيت واكسيناسيون گله مادر:

 

نوع واكسن

واكسينه شده

واكسينه نشده

سن واكسيناسيون

نوع واكسن

واكسينه شده

واكسينه نشده

سن واكسيناسيون

MD

 

 

 

I.C

 

 

 

ND*

 

 

 

F.C

 

 

 

IB*

 

 

 

F.P

 

 

 

AI

 

 

 

REO

 

 

 

IBD

 

 

 

AE

 

 

 

ILT

 

 

 

ND-IB

IBD EDS

 

 

 

*منظور از واكسن نيوكاسل و برونشيت زنده آخرين واكسن مصرفي مي‌باشد.

IC اختصار Infectious Coryza و F.C اختصار Fowl Cholera و F.P اختصار Fowl Pox مي‌باشد.

2ـ وضعيت عيار آنتي‌بادي گله مادر:

 

HI- ND

HI-AI

H9N2

ELISA-IBD

ELISA-IB

ELISA-REO

نوع كيت:

نوع كيت:

نوع كيت:

تاريخ آزمايش:

تاريخ آزمايش:

تاريخ آزمايش:

تاريخ آزمايش:

تاريخ آزمايش:

متوسط عيار آنتي‌بادي:

متوسط عيار آنتي‌بادي:

متوسط عيار آنتي‌بادي:

متوسط عيار آنتي‌بادي:

متوسط عيار آنتي‌بادي:

درصد پراكندگي CV:

درصد پراكندگي CV:

درصد پراكندگي CV:

درصد پراكندگي CV:

درصد پراكندگي CV:

 

3ـ گزارش وضعيت گله مادر از نظر:

 

RSA-MG

RSA-MS

RSA-SP **

RSA-SP  (رقت)

تاريخ آزمايش:

تاريخ آزمايش:

تاريخ آزمايش:

تاريخ آزمايش:

منفي:

منفي:

منفي:

منفي: *

مثبت:

مثبت:

مثبت:

**براساس نتايج باكتريولوژي گله مادر در تاريخ ............................ از نظر SE ............................ و ST  .......................... مي‌باشد.

تذكر: واكسن MS  مصرف شده است.

نام و مهر و امضاء دامپزشك مسئول بهداشتي مزرعه:

 

 

شماره نظام دامپزشكي:

 

تذكرات: