بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي خوراك دام:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام
. ضوابط حمل ونقل پودر ماهي ، پودر خون وپودر استخوان
 ضوابط حمل ونقل پودر ماهي ، پودر خون وپودر استخوان :
1 - 6 – 3 . حمل ونقل پودر ماهي ، پودر خون وپودر استخوان بايد توسط وسايط نقليه
مجاز مورد تأييد سازمان انجام گرفته وداراي گواهي بهداشتي حمل از طرف شبكه دامپزشكي
شهرستان مربوطه باشد .
2 - 6 – 3 . با توجه به اهميت بهداشتي وحساسيت مواد اوليه مصرفي خوراك دام ، بايد از
ورود عوامل آلوده كننده نظير حشرات ، پرندگان ، جوندگان وهم چنين حرارت ، رطوبت
وباران ونور جلوگيري نمود .
3 - 6 – 3 . سطح داخلي وسيله نقليه بايد به گونه اي باشد كه امكان شستشو وضد عفوني
آن قبل از حمل محموله ميسر باشد .

4 – 6- 3 . سطح داخلي وسيله نقليه بايد به نحوي باشد كه مخاطراتي براي محصول ايجاد
نكند .
5 - 6 - 3. وسيله حمل ونقل پودر ماهي ، پودر خون وپودر استخوان بايد فقط جهت
حمل ونقل خوراك دام مورد استفاده قرار گيرد واز قرار دادن مواد متفرقه در كنار محموله
خودداري شود .
6 - 6 - 3. امكان ريزش مواد اوليه خوراك دام در طول مسير وجود نداشته باشد .
7 - 6 - 3. حمل ونقل پودر ماهي ،پودر خون وپودر استخوان بايد در كيسه وبسته بندي
مناسب صورت گيرد .
8 - 6 – 3 . در صورت حمل ونقل پودر ماهي ، پودر خون ، پودر استخوان توليد داخلي به
مقصد مرغداري ها ، دامداري ها ويا انبار هاوغيره ، چرخ ها بايد در حوضچه هاي
مخصوص ضد عفوني وسطح خارجي وسايط حمل ونقل توسط ضد عفوني كننده هاي رايج
ومورد تاييد اسپري شود .
9 - 6 – 3 . استفاده از وسايط مخصوص حمل ونقل كود مرغي وكود دامي براي حمل مواد
اوليه غذاي دام وطيور اكيداً ممنوع است .
10 – 6- 3 . در صورتي كه مواد اوليه اي بنا به توصيه كارخانه سازنده احتياج به شرايط
خاص نگهداري وحمل ونقل داشته باشد ، رعايت آن در هنگام جابجائي الزامي است .
11 - 6 - 3. پودر ماهي ، پودر خون وپودر استخوان بايد در كيسه هاي دربسته وضد آب
وحداكثر 50 كيلويي وبر روي پالت حمل ونقل گردد .
12 - 6 - 3. با توجه به شرايط اقليمي مختلف در كشور ، توصيه مي گردد دماي وسايط نقليه
در هنگام حمل ونقل حداكثر از 25 درجه سانتيگراد تجاوز نكند .
دستور العمل نحوه برخورد با محموله هاي فاقد گواهي دامپزشكي
در صورت برخورد نيروهاي قرنطينه بين استاني دامپزشكي با محموله هاي فاقد گواهي نقل وانتقال دامپزشكي ، بايد محموله را به اولين سردخانه موجود هدايت كرده وسپس محموله مورد نظر توسط