بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
قطع برق

HONEY BEE QUEENS IMPORT REQUIREMENTS

Veterinary Certificate for hides, horn and hoof, intestines...

Veterinary certificate for sheep offal

Exported to the customs territory of the Eurasian Economic Union

Veterinary Health Certificate For Ovine Transit

شماره تلفن مرکز تماس جهاد جهت پیگیری مشکلات مرتبط با سامانه بازارگاه

تاريخ انتشار : ٢٤/٤/١٣٩٩
دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي:لیست کشور
کشورهای مجاز واردات آبزیان آب شیرین

بپیوست لیست کشورهای مجاز واردات آبزیان زینتی آب شیرین جهت بهره برداری برای صدور مجوز واردات ارسال می گردد بدیهی است در زمان ترخیص محموله کشور مورد نظر مجددا بایستی از لحاظ عدم ممنوعیت کنترل گردد.


فايل ضميمه pdf