بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی به ادارات کل دامپزشکی استانها

IHR FROZEN FISH

تاريخ انتشار : ٢٢/٦/١٣٩٥
دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي:تعهد نامه
قابل توجه وارد کنندگان گوشت

 

تعهد نامه

 

اينجانب                    مدير عامل / رئيس هيئت مديره شركت                ، در اجراي درخواست شماره .....مورخ  ........ جهت واردات ...... تن گوشت ........ از كشور ..... تعهد مي نمايد موارد زير را بطور كامل رعايت و اجرا نمايم و در صوت عدم اجرا هيچگونه ادعايي نخواهم داشت و سازمان دامپزشكي كشور مي تواند نسبت به عدم صدور مجوزهاي بعدي بدليل عدم انجام تعهدات شركت براي واردات گوشت اقدام نمايد .

 مسئولین شرکت مطلع و متعهد میباشند :

1- درخواست  صدور مجور بهداشتي حداكثر براي هر مجوز گوشت گوساله 500 تن و گوشت گوسفند  200 تن نماید.

2- صدور و یا تمدید مجوز بهداشتي جدید برای هر کشور منوط به توليد حداقل  50 درصد مجوز قبلي است.

3- شركت موظف است ظرف حداكثر چهار ماه پس از تاريخ صدور مجوز و اعزام ناظر بهداشتي اولين محموله مورد نظر را نولید /حمل نمايد، در غير اينصورت  از تولید محموله  جلوگیری خواهد شد.


مهر و امضا شرکت