بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرم تعهد نامه محضری

شیوه نامه نظارت بر محموله های گوشت وارداتی از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

مدارک لازم جهت شروع تولید برابر شرایط جدید از مبادی کشورهای دارای پروتکل بهداشتی( کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و ترکیه)

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال ماهيان گرم آبي (گامت – لارو – بچه ماهي – پرواري – مولد )
نقل وانتقال ماهيان گرم آبي (گامت – لارو – بچه ماهي – پرواري – مولد )
1 – 2 – 1 – 7 . ضوابط عمومي حمل ونقل ماهيان گرم آبي :
1 – 1 – 2 – 1 – 7 . سلامت ماهيان گرم آبي بايد قبل از بارگيري توسط دامپزشك مجاز مورد تأييد قرار گرفته واز نظر بيماري هاي اعلام شده از طرف سازمان تحت كنترل باشد .
2 – 1 – 2 – 1 – 7 . نقل وانتقال ماهيان گرم آبي با گواهي بهداشتي دامپزشك مجاز وتأييد ادارات كل دامپزشكي مبدأ مجاز مي باشد .
3 - 1 -2 – 1 – 7 . وسايط نقليه حمل ونقل بايد داراي شرايط مناسب مورد تأييد سازمان باشد .
4 – 1 – 2 – 1 - 7. مشخصات تانكر ، كيسه ها وظروف مخصوص حمل ونقل ماهيان گرم آبي وهمچنين روش ونحوه حمل ونقل ، ضدعفوني وتراكم ماهيان بايد مورد تأييد سازمان باشد .
5 – 1 – 2 – 1 - 7. غذا دهي بايستي حداقل 48 ساعت قبل از حمل ونقل قطع شود وكوددهي به استخرها نيز از 72 ساعت قبل از بارگيري قطع شود .
6 – 1 – 2 – 1 - 7. صدور گواهي بهداشتي عاري بودن از بيماري ها وآلودگي هاي مورد نظر سازمان براي كليه محموله هاي گامت ، بچه ماهي ، لارو ، پروراي ومولد الزامي است .
2 –2 – 1 - 7. شرايط اختصاصي حمل ونقل گامت نر (اسپرم ) وگامت ماده ( تخم لقاح نيافته) ماهيان گرم آبي :
1-2-2-1 – 7 . در صورت استفاده از مواد نگهدارنده مجاز ومناسب مي توان نسبت به حمل ونقل گامت هاي نر وماده اقدام نمود .
تخم لقاح نيافته واسپرم بايستي به صورت جداگانه ودر شرايط يخچال بدون تماس با يكديگر وكاملاٌ مجزا وبدون تماس با آب انتقال يابند .
2-2-2-1- 7 . انجام آزمايش هاي كنترل كيفي اسپرم لقاح نيافته جهت اخذ گواهي حمل ونقل الزامي است .
3-2-2- 1- 7.حمل ونقل اسپرم بايد براساس روش هاي مورد تأييد سازمان با درنظر گرفتن تراكم ، دما ،نوع مواد نگهدارنده ، بعد مسافت ورعايت استانداردهاي مربوطه صورت پذيرد .
4-2-2-1 – 7 . حمل ونقل اسپرم نگهداري شده در ازت مايع بايدبوسيله تانك حاوي ازت مايع صورت پذيرد .

3 – 2 –1 – 7 . شرايط اختصاصي حمل ونقل بچه ماهي ولارو ماهيان گرم آبي :
1 – 3 – 2 –1 – 7 . حمل ونقل بچه ماهي ولارو مي بايستي با مخازن مناسب ومورد تأييد سازمان نظير مخازن پلي اتيلن دو جداره انجام گيرد .
2 – 3 – 2 –1 – 7 . افزودن نمك طعام بدون يد به نسبت نيم الي يك درصد ويا ساير مواد آرامبخش مجاز به مخازن حمل الزامي است .
3 – 3 – 2 –1 – 7 . جهت حفظ كيفيت مطلوب آب مخازن حمل ونقل ،استفاده از مواد معدني نظير : زئوليت كه باعث جذب آمونيوم دفعي مي شود به ميزان مجاز الزامي است .
4 – 3 – 2 –1 – 7 . حفظ دماي مناسب آب درون مخازن ( 16 تا 20 درجه سانتي گراد) در طول مسير حمل ونقل الزامي است .
5 – 3 – 2 – 1 – 7 . استفاده از اكسيژن خالص بنحوي كه حداقل اكسيژن محلول در مخزن 5 ميلي گرم در ليتر باشد در طول مسير حمل ونقل الزامي است .
6 – 3 – 2 – 1 – 7 . حفظ فشار اكسيژن به ميزان 5/1 تا 2 بار( Bar ) بر سانتي متر مربع در محيط مخازن الزامي است .
7 – 3 -2 -1 – 7 . حمل ونقل بچه ماهي ولارو بايستي بعد از جذب كامل كيسه زرده ويك هفته پس از آغاز تغذيه فعال در شرايط مناسب دما انجام گيرد .
8 – 3 – 2 – 1 - 7. استفاده از وسايل حمل ونقل جهت حمل ونقل بچه ماهي در مسافت هاي كوتاه (حداكثر 100 كيلومتري ) بلامانع است .
4 – 2 –1 – 7 . شرايط اختصاصي حمل ونقل ماهيان گرم آبي پرواري ومولد :
1 – 4 – 2 –1- 7 . حمل ونقل ماهيان گرم آبي پرواري ومولد مي بايستي با مخازن مناسب ومورد تأييد سازمان نظير مخازن پلي اتيلن دو جداره انجام گيرد .
2 – 4 – 2 –1 – 7 . افزودن نمك طعام بدون يد به نسبت 5/0 الي 1 % به مخازن حمل الزامي است .
3 – 4 –2 –1 – 7 . جهت حفظ كيفيت مطلوب آب مخازن حمل ونقل ،استفاده از مواد معدني نظير : زئوليت كه باعث جذب آمونياك دفعي مي شود به ميزان مجاز الزامي است .
4 – 4 – 2 –1 – 7 . حفظ دماي مناسب آب درون مخازن ( 16 تا 20 درجه سانتي گراد) در طول مسير حمل ونقل الزامي است .