بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

پرداخت حق ماموریت ناظرین بهداشتی اعزامی سازمان

تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص گوشت گوسفند

خدمات دفتر قرنطینه

دستورالعمل واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی

واگذاری صدور مجوز بهداشتی واردات و ترخیص بهداشتی ماهی به ادارات کل دامپزشکی استانها

IHR FROZEN FISH

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال ماهيان گرم آبي (گامت – لارو – بچه ماهي – پرواري – مولد )
نقل وانتقال ماهيان گرم آبي (گامت – لارو – بچه ماهي – پرواري – مولد )
1 – 2 – 1 – 7 . ضوابط عمومي حمل ونقل ماهيان گرم آبي :
1 – 1 – 2 – 1 – 7 . سلامت ماهيان گرم آبي بايد قبل از بارگيري توسط دامپزشك مجاز مورد تأييد قرار گرفته واز نظر بيماري هاي اعلام شده از طرف سازمان تحت كنترل باشد .
2 – 1 – 2 – 1 – 7 . نقل وانتقال ماهيان گرم آبي با گواهي بهداشتي دامپزشك مجاز وتأييد ادارات كل دامپزشكي مبدأ مجاز مي باشد .
3 - 1 -2 – 1 – 7 . وسايط نقليه حمل ونقل بايد داراي شرايط مناسب مورد تأييد سازمان باشد .
4 – 1 – 2 – 1 - 7. مشخصات تانكر ، كيسه ها وظروف مخصوص حمل ونقل ماهيان گرم آبي وهمچنين روش ونحوه حمل ونقل ، ضدعفوني وتراكم ماهيان بايد مورد تأييد سازمان باشد .
5 – 1 – 2 – 1 - 7. غذا دهي بايستي حداقل 48 ساعت قبل از حمل ونقل قطع شود وكوددهي به استخرها نيز از 72 ساعت قبل از بارگيري قطع شود .
6 – 1 – 2 – 1 - 7. صدور گواهي بهداشتي عاري بودن از بيماري ها وآلودگي هاي مورد نظر سازمان براي كليه محموله هاي گامت ، بچه ماهي ، لارو ، پروراي ومولد الزامي است .
2 –2 – 1 - 7. شرايط اختصاصي حمل ونقل گامت نر (اسپرم ) وگامت ماده ( تخم لقاح نيافته) ماهيان گرم آبي :
1-2-2-1 – 7 . در صورت استفاده از مواد نگهدارنده مجاز ومناسب مي توان نسبت به حمل ونقل گامت هاي نر وماده اقدام نمود .
تخم لقاح نيافته واسپرم بايستي به صورت جداگانه ودر شرايط يخچال بدون تماس با يكديگر وكاملاٌ مجزا وبدون تماس با آب انتقال يابند .
2-2-2-1- 7 . انجام آزمايش هاي كنترل كيفي اسپرم لقاح نيافته جهت اخذ گواهي حمل ونقل الزامي است .
3-2-2- 1- 7.حمل ونقل اسپرم بايد براساس روش هاي مورد تأييد سازمان با درنظر گرفتن تراكم ، دما ،نوع مواد نگهدارنده ، بعد مسافت ورعايت استانداردهاي مربوطه صورت پذيرد .
4-2-2-1 – 7 . حمل ونقل اسپرم نگهداري شده در ازت مايع بايدبوسيله تانك حاوي ازت مايع صورت پذيرد .

3 – 2 –1 – 7 . شرايط اختصاصي حمل ونقل بچه ماهي ولارو ماهيان گرم آبي :
1 – 3 – 2 –1 – 7 . حمل ونقل بچه ماهي ولارو مي بايستي با مخازن مناسب ومورد تأييد سازمان نظير مخازن پلي اتيلن دو جداره انجام گيرد .
2 – 3 – 2 –1 – 7 . افزودن نمك طعام بدون يد به نسبت نيم الي يك درصد ويا ساير مواد آرامبخش مجاز به مخازن حمل الزامي است .
3 – 3 – 2 –1 – 7 . جهت حفظ كيفيت مطلوب آب مخازن حمل ونقل ،استفاده از مواد معدني نظير : زئوليت كه باعث جذب آمونيوم دفعي مي شود به ميزان مجاز الزامي است .
4 – 3 – 2 –1 – 7 . حفظ دماي مناسب آب درون مخازن ( 16 تا 20 درجه سانتي گراد) در طول مسير حمل ونقل الزامي است .
5 – 3 – 2 – 1 – 7 . استفاده از اكسيژن خالص بنحوي كه حداقل اكسيژن محلول در مخزن 5 ميلي گرم در ليتر باشد در طول مسير حمل ونقل الزامي است .
6 – 3 – 2 – 1 – 7 . حفظ فشار اكسيژن به ميزان 5/1 تا 2 بار( Bar ) بر سانتي متر مربع در محيط مخازن الزامي است .
7 – 3 -2 -1 – 7 . حمل ونقل بچه ماهي ولارو بايستي بعد از جذب كامل كيسه زرده ويك هفته پس از آغاز تغذيه فعال در شرايط مناسب دما انجام گيرد .
8 – 3 – 2 – 1 - 7. استفاده از وسايل حمل ونقل جهت حمل ونقل بچه ماهي در مسافت هاي كوتاه (حداكثر 100 كيلومتري ) بلامانع است .
4 – 2 –1 – 7 . شرايط اختصاصي حمل ونقل ماهيان گرم آبي پرواري ومولد :
1 – 4 – 2 –1- 7 . حمل ونقل ماهيان گرم آبي پرواري ومولد مي بايستي با مخازن مناسب ومورد تأييد سازمان نظير مخازن پلي اتيلن دو جداره انجام گيرد .
2 – 4 – 2 –1 – 7 . افزودن نمك طعام بدون يد به نسبت 5/0 الي 1 % به مخازن حمل الزامي است .
3 – 4 –2 –1 – 7 . جهت حفظ كيفيت مطلوب آب مخازن حمل ونقل ،استفاده از مواد معدني نظير : زئوليت كه باعث جذب آمونياك دفعي مي شود به ميزان مجاز الزامي است .
4 – 4 – 2 –1 – 7 . حفظ دماي مناسب آب درون مخازن ( 16 تا 20 درجه سانتي گراد) در طول مسير حمل ونقل الزامي است .