بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ١٤/٩/١٣٩٤
مقررات و دستورالعمل جهت خودروها:ثبت کلیه خودروها
الزام به صدور کد الکترونیک خودروها
بدینوسیله به اطلاع مسئولین اداره دامپزشکی شهرستان ، صاحبان خودرو و مسئولین دفاتر نظارت و قرنطینه استانها میرساند با توجه به بخشنامه پیوستی 94/43/70720 مورخه 10/09/94 دفتر نظارت بهداشتی کلیه خودروهایی که متقاضی گواهی بهداشتی حمل دام زنده و فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام می باشند می بایست کد الکترونیک دریافت نمایند لذا  با عنایت به اینکه از تاریخ 01/10/94 کد هفت صفر حذف می گردد لذا کلیه مسولین شهرستان ها موظف می باشند قبل از صدور گواهی حمل اقدام به ثبت و تایید اطلاعات خودرو در سامانه نمایند.
لازم به ذکر است صاحبان خودرو موظف می باشند تصاویر مدارک مورد نیاز را در سامانه قرار دهند.
فايل ضميمه pdf