بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ٢١/٥/١٣٩٤
مقررات و دستورالعمل جهت خودروها:تایید تخلیه
اتصال سامانه راهداری و قرنطینه
بدینوسیله به اطلاع مسئولین قرنطینه استانها و کلیه مسئولین فنی مراکز تخلیه 
فرآورده های خامی میرساند با توجه به اتصال سامانه قرنطینه و سامانه راهداری
 کلیه محموله های دریافتی می بایستی در سامانه قرنطینه تایید تخلیه درج گردد
 در غیر این صورت سامانه راهداری از صدور بارنامه خودداری خواهد نمود .
لطفا دقت نمایید شرکت حمل موظف است در زمان ثبت اطلاعات در سامانه
 ( یعنی زمان صدور حواله )  آیکن نوع محل بار گیری را کالاهای دامی انتخاب نماید
 مانند فرم زیر: