بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام خوراكي
شرايط حمل ونقل تخم مرغ خوراكي
شرايط حمل ونقل تخم مرغ خوراكي :
شرايط حمل ونقل تخم مرغ خوراكي از مراكز توليد وبسته بندي تا مراكز عرضه حمل ونقل
تخم مرغ خوراكي مستلزم رعايت شرايط ذيل مي باشد :
1 - 3 - 1. نقل وانتقال تخم مرغ بايستي از گله هايي كه از نظر بهداشتي مورد تاييد سازمان مي باشد انجام گيرد .
2 - 3 – 1 . از صدور مجوز براي تخم مرغ هاي شكسته وترك خورده وكثيف خودداري شود .
تبصره . از صدور مجوز حمل براي تخم مرغ هاي ترك خورده ( به طوري كه غشاي داخلي پوسته پاره نشده باشد ) براي واحدهاي تهيه وبسته بندي تخم مرغ مايع با رعايت موازين بهداشتي مجاز مي باشد .
3 - 3 - 1. تخم مرغ خوراكي بايد درون شانه وكارتن مناسب بهداشتي بر اساس دستور العمل هاي ابلاغي سازمان دامپزشكي كشور ، بسته بندي ، نشانه گذاري (به طوري كه نام وآدرس واحد مرغداري وتاريخ توليد وشرايط نگهداري مشخص باشد )، بارگيري وحمل گردد .
4 - 3 - 1. گواهي بهداشتي قرنطينه اي حمل تخم مرغ خوراكي بايستي از مراكز توليد وبسته بندي توسط مسوول فني مجاز ومورد تاييد سازمان صادر گردد .
5 - 3 - 1. تخم مرغ بايد توسط كانتينر يخچال دار ودر دماي حداكثرتا ده درجه سانتي گراد وبا رطوبت 5 ± 75 درصد حمل گردد .
6 - 3 - 1. تخم مرغ بعد از تا حمل بايد در سردخانه با دماي 6/0 درجه سانتي گراد تا حد اكثر 2+ درجه سانتي گراد ورطوبت 5 ± 80 درجه نگهداري شود .