بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ٢٩/٢/١٣٩٤
فایل های آموزشی (راهنما):نحوه کدینگ کالا
نحوه درج کد رهگیری بر روی مرغ کشتار شده
بدینوسیله به اطلاع میرساند جهت درج کد رهگیری بر روی مرغ کشتار شده در کشتارگاه به روش ذیل اقدام نمایند :
الف - کلیه محموله های مرغ  وارد شده به کشتارگاه باید دارای گواهی بهداشتی صادره از سامانه شبکه یک پارچه قرنطینه باشند.
ب- محموله هر خودرو که دارای گواهی حمل بهداشتی است باید بصورت مشخص و قابل ردیابی کشتار شود( مثلا بین هر محموله یک دقیقه فاصله خالی منظور شود )
ج - کد رهگیری هر گواهی حمل بهداشتی را پس از کشتار هر محموله مطابق روش زیر بر روی کیسه مرغ درج نمایند 
ابتدا بعنوان مثال اگر کد رهگیری گواهی حمل بهداشتی  KOOCPY74 باشد در زمان چاپ حرف m را به ابتدای کد اضافه نموده و سپس روی کیسه مرغ چاپ نمایید پس کد مندرج بشکل زیر خواهد بود 
mkOOCPY74  
د-  مصرف کنندگان باید جهت استعلام  mkOOCPY74  را به سامانه پیامکی 30008903 ارسال نمایند.