بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ٢٦/١٢/١٣٩٣
فایل های آموزشی (راهنما):کنترل اطلاعات درج شده
باز بینی کد پستی و در اطلاعات مقصد

خواهشمند است مطابق شکل زیر عمل کنید ابتدا در سامانه ردیابی اطلاعات را مطابق شکل زیر وارد نموده و سپس در سامانه قرنطینه اطلاعات را درج نمایید و یا جهت اعلام کد پستی در سامانه قرنطینه با دفتر فاوا تماس بگیرید.