بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ٥/٨/١٣٩٣
فایل های آموزشی (راهنما):مهم مهم
تغيير در كد پستي
همكاران محترم در شبكه هاي دامپزشكي استان و قرنطينه استانها به نكات ذيل در زمان ثبت كد واحد اپيدميولوژيك و كد پستي دقت نمايند
1- واحد هايي كه فاقد كد اپيدميولوژيك مي باشند مي بايست جا نمايي شوند مثلا اگر واحدي در شهرك صنعتي ، روستا و يا شهر واقع است نيازي به كد اپيدميوژيك جديد نمي باشد و كد اپيدميولوژيك شهرك صنعتي ، روستا و يا شهر بعنوان كد اپيدميولوژيك واحد در نظر گرفته شود.
2- در صورتي براي يك واحد كد اپيدميولوژيك جديد در نظر بگيريد كه واحد خارج از مكان هاي تعريف فعلي باشد
3- كد پستي واحد را دقيق وارد نماييد جهت چك كردن كد از قبض تلفن كمك بگيريد. در صورتيكه واحد فاقد كد پستي است صاحب مكان با مراجعه به اداره پست نسبت به دريافت كد پستي اقدام نمايد.
4- در صورتيكه اداره كل و اداره شهرستان در يك مكان است براي اداره شهرستان يك كد پستي جديد دريافت نماييد ( مانند آپارتمان واحد 1 و 2 )
5- جهت تغيير در اطلاعات وارده مي بايست ويرايش نماييد لذا ابتدا با نام كاربري شهرستان وارد شده و مطابق شكل ذيل روي جستجوي واحد دامي كليك نماييد


سپس مطابق شكل ذيل روي ويرايش كليك نموده و اطلاعات را اصلاح نماييد در صورتيكه واحد جهت قرنطينه دام ميخواهد مورد استفاده قرار گيرد مي توانيد روي ايكن تغيير نوع واحد دامي كليك نماييد