بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
فرمت جدید گواهی بهداشتی صادرات آبزیان به چین

صادرات دنبه به عراق

الزامات صادرات اسب

Import of Untreated Wool into Iran

الزامات صادرات ابزیان به چین

Health Certificate for the Export of the Fishery products from I.R.of Iran to the European Union

OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام خوراكي
شرايط عمومي نقل وانتقال گوشت قرمز
شرايط عمومي نقل وانتقال گوشت قرمز:
1 -1 – 4 – 1 . گوشت وآلايش آن بايد توسط وسيله نقليه مجاز حمل گردد .
2 – 1 –4 - 1. وسيله نقليه وسردخانه آن بايد قبل از حمل ، به دقت تميز ، شستشو وضد عفوني شده باشد ( بند 5 – 1-4 جايگزين 2-1-4 مي گردد )
3 -1-4- 1 . سطوح داخلي وسيله حمل بايد از موادي تهيه گردد كه در مقابل خوردگي وپوسيدگي مقاوم بوده و ... ( در مصوبه يكصد وهشتادمين آمده است ) .
4 -1-4 - 1. وسيله نقليه سردخانه دار بايد طوري باشد كه در طول حمل ونقل دماي مورد نياز را فراهم كرده ومحموله را در دماي مناسب نگهداري نمايد . همچنين دماي سردخانه بايد بطور خودكار ثبت شود .
5 -1-4 - 1. چيدن لاشه گوشت وآلايش آن در سردخانه وسيله نقليه بايد طوري انجام گيرد كه لاشه گوشت وآلايش آن با ديوارها وكف سردخانه مفروش از پالت تميز وبهداشتي در تماس نبوده به طوري كه هواي سرد بتواند به خوبي در داخل آن جريان داشته باشد .
6 -1-4 - 1. گوشت وآلايش خوراكي كه تازه وخنك شده بايد در دماي صفر تا چهار درجه سانتي گراد حمل گردد .
7 -1-4 - 1. گوشت وآلايش منجمد آن بايد در برودت حداقل 18 – درجه سانتي گراد حمل گردد .
8 -1-4 - 1. افرادي كه به طور مستقيم با حمل ونقل گوشت وآلايش خوراكي در تماس مي باشند بايد داراي كارت تندرستي بوده واصول بهداشتي را رعايت نمايند .
9-1-4 - 1. ظروف ، وسايل وتجهيزات مورد استفاده در حمل ونقل ( پالت ، سبد ، وقلاب و ..) بايد به خوبي تميز وشستشو وضد عفوني شوند .
10 -1-4 - 1. محموله هاي لاشه گوشت وآلايش خوراكي بسته بندي وكارتني بايستي بطور مجزا حمل ونقل گردد .
11-1-4 - 1. در حمل ونقل بين استاني كانتينر وسيله حمل ونقل بايد توسط دامپزشكي استان مبدا پلمپ وتوسط دامپزشكي استان مقصد فك پلمپ شود .

2 - 4 - 1. شرايط اختصاصي نقل وانتقال گوشت طيور وآلايش آن :
1 -2 -4 -1 . گوشت طيور بايد داراي بسته بندي بهداشتي مطابق با ضوابط ودستور العمل هاي سازمان دامپزشكي باشد .
تبصره : در مناطقي كه در مرحله گذار ( از شيوه هاي عرضه سنتي به شكل بسته بندي بهداشتي ) قرار دارند مرغ ها بايستي در داخل سبد وبا رعايت شرايط كاملاض بهداشتي ومطابق با ضوابط ودستور العمل هاي سازمان حمل شوند .
2 – 2-4 – 1 . آلايش طيور مي بايستي بصورت بسته بندي عرضه گردد .
3-2-4 – 1 . لاشه مرغ بايد بدون سر وپا وفاقد امعاء واحشاء ومحتويات آن ها باشد .3 - 4 – 1 . شرايط اختصاصي نقل وانتقال گوشت قرمز وآلايش آن :
1-3-4 – 1 . حمل گوشت قرمز تازه ومنجمد بايد با وسيله نقليه كانتينر دار ومجهز به سردخانه وبه ترتيب با دماي صفر تا چهاردرجه سانتي گراد وبرودت حداقل 18 – درجه سانتي گراد انجام شود .
2-3-4 - 1. گواهي بهداشتي حمل در داخل استان بايستي توسط بازرس بهداشتي مستقر در كشتارگاه وبين استاني پس از تاييد بازرس بهداشتي كشتارگاه توسط شبكه دامپزشكي ويا اداره كل دامپزشكي بر اساس ضوابط ودستور العمل هاي سازمان صادر گردد .