بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Import of Frozen Ovine Edible Offal

Import of Frozen Ovine Edible Offal

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور کنیا

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور دانمارک

روش ثبت درخواست عضویت در سامانه قرنطینه

اعلام فرمت لیبل جدید

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از ترکیه

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي غير خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام غير خوراكي
شرايط عمومي نقل وانتقال فرآورده هاي دامي غير خوراكي
 2 . شرايط عمومي نقل وانقال فرآورده هاي دامي غير خوراكي :
1 - 1- 2 . پس از مراحل بازرسي بهداشتي لاشه ها در كشتارگاه هاي مجار ، ضمائم مربوطه ( آلايش غير خوراكي دام ) از لاشه جدا وبا نظارت كامل مسؤول فني بهئاشتي كشتارگاه پس از فرآوري لازم وجدا نمودن بافت هاي اضافي با آب آشاميدني خنك به صورتي كه همه خونابه ها وآلودگي سطحي آلايش از آن پاك گردند شسته وسپس به تفكيك در كيسه هاي نايلوني مجاز جمع آوري شوند .
2 –1 - 2 .كيسه هاي نايلوني بايد از جنس مجاز ، كاملاَ نو ، سالم وپاكيزه وداراي استحكام لازم باشند .
3 – 1 -2 . گنجايش هر كيسه نايلوني بايد 10 يا 5 يا 2 كيلوگرم بوده وپس از قرار گرفتن آلايش در آن درب بندي شود .
4 – 1 - 2 . درب بندي بايد به گونه اي باشد كه جز با پاره كردن كيسه نايلوني امكان خارج نمودن آلايش ميسر نباشد .
5 – 1 - 2 . براي انجماد ، ابتدا كيسه هاي نايلوني محتوي آلايش غير خوراكي بسته بندي شده را بر روي راكر در يك رديف چيده وسپس به پيش سرد كن منتقل نموده وپس از اين كه دماي عمق محصول به صفر تا چهار درجه سانتي گراد كاهش يافت ، جهت منجمد نمودن ، الايش بسته بندي شده به همراه راكر به تونل انجماد منتقل مي شوند .
6 – 1 - 2 . دماي تونل انجماد بايد 30 – درجه سانتي گراد يا كمتر بوده ومقدار ظرفيت تونل با توجه به توان تونل به اندازه اي باشد كه عبور از جداكثر تبلور با سرعت صورت گرفته وهنگام بيرون آوردن آلايش دماي عمقي آن حداقل به 12 - درجه سانتي گراد برسد .
7 – 1 - 2 . در نهايت آلايش بسته بندي ومنجمد شده بايد در كيسه هاي نايلوني مناسب با ظرفيت حداكثر 30 كيلوگرم چيده وسپس درب بندي وبرچسب گذاري شوند .
8 – 1 - 2 . سپس كيسه هاي بزرگ محتوي آلايش منجمد را مي توان در سردخانه با برودت 18 – درجه سانتي گراد نگهداري نمود .
تذكر (1) : در صورتي كه كشتارگاه امكانات لازم ، براي كاهش دماي عمق آلايش را به 4 – 0 درجه سانتي گراد ندارد آلايش استحصال شده را مي توان پس از بسته بندي ونشانه گذاري توسط خودروهاي حمل ونقل مجهز به دستگاه مبرد ، با رعايت زنجيره سرد به نزديك ترين كشتارگاه ويا واحد بسته بندي مجاز كه داراي امكانات كافي باشند ( با اخذ گواهي بهداشتي حمل از دامپزشكي ) منتقل نمايند .
تذكر (2 ) : آلايش تازه وسرد بسته بندي شده حداكثر بايد طي 48 ساعت منجمد شوند .
9 – 1 - 2 . در مورد محموله هاي خارج از شهرستان صدور گواهي حمل توسط دامپزشكي مبداء ودور نگار رونوشت آن به دامپزشكي مقصد الزامي است .
10 – 1 - 2 . صادرات آلايش مذكور فقط با رعايت ضوابط ودستور العمل هاي دفتر قرنطينه وامور بين الملل سازمان ميسر خواهد بود .