بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
Import of Frozen Ovine Edible Offal

Import of Frozen Ovine Edible Offal

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور کنیا

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از کشور دانمارک

روش ثبت درخواست عضویت در سامانه قرنطینه

اعلام فرمت لیبل جدید

مجاز بودن واردات نهاده های خوراک دام از ترکیه

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي خوراك دام:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام
ضوابط حمل ونقل گندم ، جو وسبوس گندم مورد مصرف در خوراك دام
4 - 3 . ضوابط حمل ونقل گندم ، جو وسبوس گندم مورد مصرف در خوراك دام
1 - 4 – 3 . حمل ونقل گندم وجو مورد مصرف در خوراك دام بايد توسط وسايط نقليه مجاز
مورد تأييد سازمان انجام گرفته وداراي گواهي بهداشتي حمل از طرف شبكه دامپزشكي
شهرستان مربوطه باشد .
2 - 4 – 3 . با توجه به اهميت بهداشتي وحساسيت مواد اوليه مصرفي خوراك دام ، بايد از
ورود عوامل آلوده كننده نظير حشرات ، پرندگان ، جوندگان وهم چنين حرارت ، رطوبت
وباران ونور جلوگيري نمود .
3 - 4 - 3 . سطح داخلي وسيله نقليه بايد به گونه اي باشد كه امكان شستشو وضد عفوني آن
قبل از حمل محموله ميسر باشد .
4 - 4 – 3 . سطح داخلي وسيله نقليه بايد به نحوي باشد كه مخاطراتي براي محصول ايجاد
نكند .
5 - 4 – 3 . وسيله حمل ونقل گندم دامي بايد فقط جهت حمل ونقل خوراك دام مورد
استفاده قرار گيرد واز قرار دادن مواد متفرقه در كنار محموله خودداري شود .
6 - 4 – 3 . امكان ريزش مواد اوليه خوراك دام در طول مسير وجود نداشته باشد .
7 - 4 - 3 حمل ونقل داخلي گندم وجو مورد مصرف در خوراك دام بايد در كيسه وبسته
بندي مناسب صورت گيرد .
8 - 4 – 3 . در صورت حمل ونقل گندم وجو توليد داخلي به مقصد مرغداري ها ، دامداري
ها ويا انبار هاوغيره ، چرخ ها بايد در حوضچه هاي مخصوص ضد عفوني وسطح خارجي
وسايط حمل ونقل توسط ضد عفوني كننده هاي رايج ومورد تاييد اسپري شود .
9 - 4 – 3 . استفاده از وسايط مخصوص حمل ونقل كود مرغي وكود دامي براي حمل مواد
اوليه غذاي دام وطيور اكيداً ممنوع است .