بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
قابل توجه شرکت های حمل و نق بین المللی

ممنوعیت ترانزیت دام زنده از مبداء کشور گرجستان

Bovine/Ovine meat Model Export Certificate

List of EU Member States and establishments Approved for exporting bovine and ovine meat to I.R.Iran

Turkey List For Poultry Meat

Brazilian Approved Establishments For Bovine Meat

Russian Approved Establishments For Poultry Meat

فرم عضويت اشخاص حقوقي و شرکتها

توجه ثبت نام بيش از يک بار هر شرکت موجب لغو عضويت شرکت خواهد شد.
استان
نام مديرعامل: لطفا نام را وارد کنیدفقط حروف فارسي
ايميل مدير عامل: پست الکترونيک را وارد کنیدقالب پست الکترونيکي اشتباه است فقط حروف لاتين
کد ملي شرکت : اطلاعاتراواردکنيد Invalid format.
کد ملي مدير عامل: فقط عدد اطلاعاتراواردکنيدInvalid format.
کد ملي مدير عامل ضروري است.
Username
(نام کاربري):
حداقل 7 کاراکتر لطفا نام کاربري را وارد کنيدحداقل تعداد کاراکتر وارد نشده استحداکثر بيست کاراکترفقط حروف لاتين
حداقل 7 کاراکتر پسورد را وارد کنيد حداقل تعداد کاراکتر وارد نشده است فقط حروف لاتين
تکرار پسورد را وارد کنيد با مقدار قبلي تطابق ندارد فقط حروف لاتين
You must enter a password! You should have at least 7 characters for your password.
توجه: ايميل نقش مهمي در ارتباطات بعدي دارد و عضويت شما با ارسال ايميل به آن تکميل مي گردد

 

بنابراين در فرم فوق ايميلي را وارد کنيد که هم معتبر باشد و هم از امنيت آن مطمئن باشيد.
پس از تکميل فرم فوق ايميلي براي شما ارسال مي شود که لازم است براي تکميل عضويت شما به دستورات مندرج در آن عمل نماييد.

عبارت فوق: